Hyppää sisältöön

Poliisin menettely hallintokanteluasian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1071/1/2012
Antopäivä: 22.4.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli poliisin menettelyä koskeneen hallintokanteluasian käsittelyaikaa poliisilaitoksella. Poliisipäällikön antaman selvityksen mukaan asian käsittely oli poliisilaitoksella viivästynyt siitä syystä, että käsittely oli jouduttu keskeyttämään poliisilaitoksella tutkittavasta poliisin menettelystä tehdyn rikosilmoituksen vuoksi. Käsittely oli keskeytetty vielä toiseen kertaan koska eduskunnan oikeusasiamiehelle oli tehty kantelu kyseiseen poliisin menettelyyn liittyen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintokanteluasian käsittely näytti mainituista syistä olleen keskeytettynä poliisilaitoksella yli vuoden. Apulaisoikeuskanslerilla ei tämän vuoksi ollut perusteita puuttua hallintokanteluasian sinänsä varsin pitkään, yli kahden vuoden käsittelyaikaan poliisilaitoksella. Tapauksessa kävi kuitenkin ilmi, että kyseinen hallintokanteluasia oli koskenut kahta täysin erillistä poliisin menettelyä, joista vain toisesta oli tehty mainittu rikosilmoitus ja kantelu oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan perusteltua olisi ollut jatkaa keskeytyksistä huolimatta sen menettelyn tutkimista, jota rikosilmoitus ja kantelu eivät koskeneet. 

Tapauksessa kävi lisäksi ilmi, että poliisilaitos ei ollut ilmoittanut kantelijalle poliisilaitoksella käsiteltävänä olleen hallintokanteluasian keskeyttämisistä. Poliisipäällikkö arvioi antamassaan selvityksessä, että hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti parempi menettely olisi informoida kantelijaa asian käsittelyn vaiheissa tapahtuvista muutoksista. Apulaisoikeuskansleri oli asiasta samaa mieltä. Kantelijan informointi tapauksessa olisi ollut perusteltua jo siitä syystä, että kantelija olisi tällöin tullut tietoiseksi hänen kanteluasiansa käsittelyn keskeyttämisestä kokonaisuudessaan ja hänellä olisi näin ollut mahdollisuus asiaan reagoida. Toisaalta ilmoitus keskeyttämisestä antaa kantelijalle tiedon siitä, että poliisilaitos on reagoinut hänen asiaansa ja sen käsittely on aloitettu. Tämä on omiaan ehkäisemään kanteluita, joiden sisältönä on asian käsittelytilanteen selvittäminen. 

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä näkemykset hallintokanteluasian käsittelystä poliisilaitoksen tietoon.