Hyppää sisältöön

Poliisin menettely alle 15-vuotiasta kuultaessa

Diaarinumero: OKV/817/1/2015
Antopäivä: 25.5.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisilaitokselle oli ilmoitettu kolmen alle 15-vuotiaan tekemäksi epäillystä kunnianloukkausrikoksesta. Epäilty teko oli liittynyt yläkoululuokassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Alaikäisiä huoltajineen oli kuultu poliisiasemalla asian johdosta.

Poliisin menettelyä arvosteltiin muun muassa siltä osin, ettei alle 15-vuotiaille kuulusteltaville ollut ilmoitettu heidän asemaansa esitutkinnassa. Esitutkintalain  mukaan kun henkilöön kohdistetaan esitutkintatoimenpiteitä, hänelle on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa.

Kuulusteltaville ei oltu myöskään ilmoitettu heidän oikeudestaan pyytää avustaja tai todistaja paikalle, eikä epäillyn oikeudesta olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Asiassa selvityksen antanut poliisimies ei ollut ilmoittanut kuulusteltaville esitutkintalain velvoittamia seikkoja, koska tapauksessa ei ollut hänen mukaansa kyse rikoksen tutkinnasta, vaan rikollisen teon tutkinnasta. Esitutkintalain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet ja niihin liittyvät oikeudet kuuluvat kuitenkin kaikille epäillyille riippumatta siitä, epäilläänkö heitä rikoksesta vai rikollisesta teosta. Kuulusteltaville olisi näin ollen tullut ilmoittaa heidän edellä mainituista oikeuksistaan.

Poliisia arvosteltiin lisäksi siitä, että kuulustelupöytäkirjaa ei annettu kuulusteltavien tarkastettavaksi. Tarkastaminen voidaan toimittaa kuulustelukertomuksen ja kuulustelupöytäkirjan tietojen ääneen lukemisella kuulusteltavalle, jos se on asian laatu ja laajuus huomioon ottaen asianmukaista.

Kuulustelupöytäkirjaa ei tapauksessa oltu laadittu, koska oli katsottu, että kyse oli ainoastaan kuulemisesta, ei kuulustelusta. Asianosaisten kertomukset oli kirjattu rikosilmoituksen ilmoitusosaan, josta niitä ei voitu tutkinnallisista syistä antaa kuulusteltaville tai heidän huoltajilleen tarkastettavaksi. 

Huolimatta siitä, että varsinaista kuulustelupöytäkirjaa ei tapauksessa oltu laadittu, ilmoitusosaan kirjattu kuulustelukertomus olisi esitutkintalaissa säädetyllä tavalla ainakin tullut lukea ääneen kuulusteltaville, jotta nämä olisivat voineet asianmukaisesti varmistua kirjausten oikeellisuudesta ja tarvittaessa korjata niitä. Asianosaisten esitutkintalain mukainen oikeus kuulustelupöytäkirjan tarkastamiseen ei ollut nyt kyseessä olevassa tapauksessa toteutunut.