Hyppää sisältöön

Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa

Diaarinumero: OKV/459/1/2016
Antopäivä: 1.6.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: syyttäjä poliisi
Toimenpide: käsitys

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut tuomarin tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskeneen esitutkinnan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi syyttäjän toimivaltuuksien esitutkinnassa perustuvan siihen, että rikosprosessissa syyttäjän tehtävänä on tehdä syyteharkinta ja ajaa syytettä. Kun perustuslain mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan epäillystä lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää valtioneuvoston oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies, ei kihlakunnansyyttäjä ollut asiassa toimivaltainen päättämään esitutkinnan lopettamisesta.

Poliisi oli perustellut esitystään esitutkinnan lopettamisesta toteamalla, että asianomistajan tutkintapyynnön ja sen liitteiden perusteella ei ollut tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi ollut syytä epäillä kenenkään syyllistyneen asiassa rikokseen. Poliisilaitoksen antaman selvityksen mukaan esitutkintaa asiassa ei ollut aloitettu eikä esitutkintatoimia suoritettu. Poliisin esitys esitutkinnan lopettamisesta ei siten ollut perustunut asiassa jo suoritettuihin esitutkintatoimenpiteisiin vaan samaan aineistoon, jolla esitutkinnan toimittamisedellytyksiä oli arvioitu. Poliisi ei olisi asiassa voinut esittää syyttäjälle esitutkinnan lopettamista, vaan tutkinnanjohtajan olisi tullut itse päättää esitutkinnan toimittamatta jättämisestä.

Poliisilaitos ei ollut ilmoittanut asiasta oikeuskanslerille, vaikka oikeuskansleri oli tuomarien virkarikosasioiden erityissyyttäjänä pyytänyt poliisia ilmoittamaan kyseisenlaisista tutkittavakseen tulleista asioista. Myöskään kihlakunnansyyttäjä ei ollut ilmoittanut käsiteltäväkseen tulleesta asiasta oikeuskanslerille, vaikka valtakunnansyyttäjän yleisessä ohjeessa oli niin ohjeistettu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että kihlakunnansyyttäjä ei ollut tuomarin tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskeneessa asiassa esitutkintalaissa tarkoitettu syyttäjä eikä siten toimivaltainen päättämään kyseisenlaista asiaa koskevan esitutkinnan lopettamisesta. Hän kiinnitti syyttäjän huomiota myös mainittuun valtakunnansyyttäjän antamaan ohjeeseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota siihen, että tapauksessa syyttäjälle tehdyn esitutkinnan lopettamista koskeneen esityksen perusteena ollut säännös ei mahdollista rajoittamisesityksen tekemistä syyttäjälle ennen esitutkinnan aloittamista eikä siten tutkinnanjohtajalle kuuluvan esitutkinnan toimittamista koskevan harkinnan siirtämistä syyttäjän tehtäväksi. Hän kiinnitti lisäksi poliisilaitoksen huomiota tuomarin lainvastaista menettelyä virkatoimessa koskevien asioiden syyteharkintavaltaa koskevaan sääntelyyn ja velvollisuuteen ilmoittaa tutkittavaksi tulleista tuomarin tekemäksi epäillyistä virkarikoksista oikeuskanslerille.