Hyppää sisältöön

Poliisilain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1852/21/2022
Antopäivä: 5.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi poliisilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun ohella etsintäkuulutetun kiinniottamista ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevia säännöksiä. 

Esitysluonnos liittyy osaltaan oikeusministeriössä valmisteltuun pakkokeinolain muutostarpeiden tarkastelua koskevaan työryhmämietintöön. Oikeuskansleri totesi poliisilain muutostarpeiden arvioinnissa osin ongelmalliseksi, että pakkokeinolakityöryhmän mietintöön annetun lausuntopalauteen vaikutuksista ehdotettaviin muutoksiin ei ole vielä selvyyttä. Muun muassa oikeuskansleri oli mietintöön antamassaan lausunnossa esittänyt huomioita jatkovalmistelua varten. 

Poliisilain telekuuntelu- ja televalvontalupaa koskeva sääntely ehdotetaan muutettavaksi teleosoite- tai telepäätelaitekohtaisuuden sijaan henkilösidonnaiseksi. Oikeuskanslerin mukaan muutosehdotus on merkityksellinen perusoikeuksien kannalta, sillä muutoksen johdosta teleosoitteen ja telepäätelaitteen liityntä luvan kohteena olevaan henkilöön jäisi tuomioistuinten valvonnan ulkopuolelle. Oikeuskansleri totesi, että jatkovalmistelussa asiaa tulee arvioida laajemmin myös tästä näkökulmasta. Valvonnan osalta on olennaisen tärkeää olla olemassa kirjaukset muun ohella siitä, millä perusteella viranomainen on arvioinut laitteen tai liittymän olevan kohdehenkilön käytössä.

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi rajoitus teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimiseen käytettävän laitteen ominaisuuksista. Tämän osalta oikeuskansleri toi esille, että perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt poistettavaksi ehdotettua rajoitusta edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.