Hyppää sisältöön

Pirkanmaan oikeusaputoimiston menettely

Diaarinumero: OKV/931/1/2013
Antopäivä: 14.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys käsitys

Oikeusaputoimiston oikeusapusihteeri oli merkinnyt asiakasohjelmaan vahingossa kantelijan asiassa valituksen toimittamiselle asetetun määräajan liian myöhäiseksi. Asiaa hoitanut julkinen oikeusavustaja ei ollut työkiireiltään pystynyt oikaisemaan määräpäivää. Näin ollen valitus toimitettiin määräpäivän jälkeen ja jätettiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa tutkimatta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että virkamieslain 4 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus suorittaa tehtävä asianmukaisesti ja viivytyksettä sisältää muun ohella velvollisuuden huolellisesti merkitä toimeksiannon määräpäivä oikein, mikä tehtävä on selvitysten perusteella kuulunut oikeusapusihteerille. Mainitun virkamieslain säännöksen ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n 1 momentin niin ikään edellyttämää huolellisuutta olisi myös julkisen oikeusavustajan tullut noudattaa. Hänen olisi tullut tarkistaa määräpäivä ja huolehtia siitä, että valitus tulee toimitetuksi ajoissa. Huolellisuus määräaikojen huomioimisessa on erityisen tärkeää, koska seurauksena voi olla oikeudenmenetys oikeusaputoimiston asiakkaalle, eivätkä työkiireet ole hyväksyttävä syy määräaikojen noudattamisen laiminlyömiselle.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti julkisen oikeusavustajan sekä Pirkanmaan oikeusaputoimiston huomiota huolellisuuteen määräpäivien huomioimisessa ja merkitsemisessä asiaa koskevaan luetteloon.