Hyppää sisältöön

Perusteeton väite viranomaisen ohjeessa

Diaarinumero: OKV/797/1/2011
Antopäivä: 15.8.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: huomautus

Kantelija epäili, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tupakkalain muutoksia koskevissa ohjeissa oli tupakan hallussapitoon puuttumista koskevia epäjohdonmukaisuuksia. Näitä kuvatessaan hän muun ohella viittasi siihen, että lastensuojelulaitoksia koskevan ohjeen (6/2010, 14.12.2010) mukaan apulaisoikeuskansleri oli ratkaisussaan 9.9.2010 dnro OKV/1227/1/2009 korostanut, ettei lasten tupakoinnista ja tupakkatuotteiden hallussapidosta saa seurata lapselle rangaistusta.

Kantelun johdosta antamassaan selvityksessä virasto sivuutti kokonaan tämän kantelun ensimmäisessä kappaleessa esiin tuodun väitteen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viraston ohjeen sivulla 5 oli sanottu väite ja että se oli perusteeton. Hänen mainitussa ratkaisussaan ei ollut tällaista korostusta. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri antoi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle huomautuksen vastaisen varalle ja kehotti sitä 30.9.2012 mennessä ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se oli päätöksen johdosta ryhtynyt.