Hyppää sisältöön

Perusopetuksen oppilaiden ryhmätyön kuvan julkaiseminen yleisessä tietoverkossa

Diaarinumero: OKV/1621/1/2018 OKV/1878/1/2018
Antopäivä: 8.12.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala kunnallishallinto
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kanteluissa arvosteltiin kaupungin koulun, sen rehtorin ja opettajien sekä kulttuurikasvatusohjelmaa organisoineen kulttuurikasvatusyksikön menettelyä. Kantelut eivät antaneet aihetta apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin.

Koulun oppilaat olivat tehneet kulttuurikasvatusohjelmaan kuuluvan luennon päätteeksi kantaaottavat julisteet. Yhdessä julisteessa oli otettu kantaa tasavallan presidentin vaaliin, joka oli tuolloin ajankohtainen. Apulaisoikeuskansleri totesi saamaansa selvitykseen viitaten, että hänellä ei ole perusteita todeta kaupungin kulttuurikasvatusyksikön henkilöstön menetelleen lainvastaisesti tai muutenkaan virheellisesti antaessaan oppilaille julisteen laatimista koskevan tehtävän, muotoillessaan sen sisältöä tai ohjatessaan oppilaita tehtävän toteutuksessa.

Ilmaisun- ja sananvapaus ovat kansainvälisten sopimusten mukaan myös lapselle ja oppilaalle kuuluvia oikeuksia. Oppilaiden julisteessa oli kärjekkyyttä, joka oli omiaan kirvoittamaan reaktioita. Apulaisoikeuskanslerin mukaan julisteessa ei kuitenkaan ylitetty niitä rajoja, joita poliittisen puolueen ja sen johtajien voitiin edellyttää sietävän osana yhteiskunnallista keskustelua.

Apulaisoikeuskansleri pohti ratkaisussaan myös kysymystä henkilötietojen luovuttamisesta. Kuva oppilaiden tekemästä ryhmätyöstä julkaistiin yleisessä tietoverkossa kulttuurikasvatusohjelman tilillä eräässä kuvien jakopalvelussa. Kuvassa näkyi kolmen oppilaan etunimet ja kuvien jakopalvelun tilille kirjatuista tiedoista ilmeni lisäksi heidän vuosiluokkaansa osoittava numero ja kirjaintunnus. Apulaisoikeuskanslerille toimitetussa selvityksessä todetaan, että kaupungin opetustoimi pyytää lukuvuoden alussa oppilaiden huoltajilta erityisellä julkaisu- ja kuvausluvan lomakkeella kirjallisia suostumuksia, muun muassa siihen, että oppilas saa esiintyä omalla nimellään verkossa. Tässä tapauksessa oppilailta oli vielä erikseen kysytty suullisesti suostumusta kuvan julkaisemiseen kulttuurikasvatusohjelman tilillä. Tapahtuma-aikana tammi-helmikuussa 2018 Opetushallituksen ohjeistuksessa 15 vuotta täyttäneiden katsottiin voivan antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Ohjeistus koski tuolloin vielä voimassa olleen henkilötietolain soveltamista. Laki on nyttemmin kumottu tietosuojasääntelyä uudistettaessa. Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan ryhmätöitä tuolloin laatineet yhdeksäsluokkalaiset olivat tuolloin jo 15 vuotta täyttäneitä tai hyvin lähellä tuota ikää. Näin ollen apulaisoikeuskanslerilla ei ollut perusteita todeta, että kulttuurikasvatusyksikön henkilöstö olisi menetellyt lainvastaisesti tai muutenkaan virheellisesti.