Hyppää sisältöön

Perusoikeuksien toteutumisen valvonta

Diaarinumero: OKV/17/50/2010 OKV/10/501/2011
Antopäivä: 10.1.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: muu toimenpide

Perustuslain 6 §:n ja 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Oikeuskanslerille tehdyistä kanteluista ja tarkastustoiminnassa saaduista tiedoista ilmeni, että toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) ja lastensuojelulaissa (417/2007) säädettyjä määräaikoja ei pystytty kyseisiä lakeja toimeenpanevissa kunnissa yhdenvertaisesti noudattamaan.

Muun muassa toimeentulotuen viimesijaisuudesta ja lasten haavoittuvasta asemasta johtuen määräaikojen noudattamisella on suuri merkitys perusoikeuksien asianmukaiselle toteutumiselle. Määräaikojen toteutumisen tehokas valvonta edellyttää, että niiden yksilö- ja tapauskohtaisesta toteutumisesta  on käytettävissä luotettavaa, kattavaa ja valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa. Apulaisoikeuskansleri ryhtyi omasta aloitteestaan vuonna 2010 tutkimaan toimeentulotukilain määräaikojen (OKV/17/50/2010) ja vuonna 2011 lastensuojelulain määräaikojen (OKV/10/50/2011) ja niitä koskevan valvonnan toteutumista.

Kuntien järjestämän sosiaalihuollon asianmukaisuutta valvovat ensisijaisesti alueelliset aluehallintovirastot ja valtakunnallisena viranomaisena Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.  Asiassa ilmeni, että laissa ei ollut säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliselle tilastoviranomaiselle, THL:lle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) velvollisuutta Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnassaan tarvitseman tiedon keruuseen.  

Sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta viime kädessä vastaava sosiaali- ja terveysministeriö katsoi apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että on tarpeen ryhtyä valmistelemaan uutta valtakunnallista seurantajärjestelmää. Ministeriön mukaan varsinaisen järjestelmän valmistuminen vie vuosia, joten ensin luodaan väliaikainen tiedonkeruu, joka alkaa viimeistään vuonna 2014. Apulaisoikeuskansleri katsoi ilmoitetut toimenpiteet riittäviksi ja omat aloitteet voitiin tällä perusteella päättää. Ministeriön tuli kuitenkin vuoden 2013 lopussa selvittää ilmoittamiensa toimenpiteiden toteutumista.