Hyppää sisältöön

Perusoikeuksien toteutuminen sukupuolisensitiivisissä avustamistilanteissa tulisi varmistaa konkreettisemmalla ohjauksella

Julkaisuajankohta 28.3.2019 10.26
Tiedote

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan on varmistettava, että YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteet sekä perus- ja ihmisoikeudet, kuten itsemääräämisoikeus, toteutuvat sukupuolisensitiivisissä avustamistilanteissa myös käytännössä.

Hänen mukaansa avustamistilanteiden hoitamista koskeva ohjaus on riittämätöntä, sillä se ei riittävän konkreettisesti turvaa vammaisten henkilöiden oikeutta vaikuttaa siihen, kuka heitä tilanteissa avustaa. Hän tähdentää, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat tai jäävät toteutumatta nimenomaan käytännön avustamistilanteissa, joissa mainittuja säännöksiä tulisi noudattaa.

Apulaisoikeuskansleri tutki vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista erityisesti liittyen intiimihygienian hoitamiseen palveluasunnoissa. Avustettaessa vammaista henkilöä esimerkiksi pukeutumisessa tai peseytymisessä puututaan hänen yksityisyyteensä, koskemattomuuteensa ja itsemääräämisoikeuteensa, ja tilanteiden arkaluonteisuuden vuoksi näiden perusoikeuksien tulisi toteutua mahdollisimman täysimääräisesti. Näitä oikeuksia korostetaan säännöksissä ja ohjeissa yleisesti. Apulaisoikeuskansleri kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että intiimihygienian hoitamisesta ei ole nimenomaisia säännöksiä eikä saadun selvityksen mukaan myöskään ohjeita, joissa turvattaisiin vammaisten henkilöiden oikeudet näissä tilanteissa.

Apulaisoikeuskansleri edellyttää sosiaali- ja terveysministeriöltä toimia tilanteen korjaamiseksi. Hän toivoo ministeriön myös selvittävän vammaisten henkilöiden näkemyksiä siitä, kuinka he kokevat oikeuksiensa toteutuvan sukupuolisensitiivisissä tilanteissa.

Vammaisyleissopimus velvoittaa osallistamaan vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt heitä koskevaan päätöksentekoon. Selvitystyön yhteydessä kävi ilmi, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ei ollut kuullut vammaisia henkilöitä tai heitä edustavia järjestöjä, kun se oli vuonna 2017 laatinut selvityksen kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumisesta asumis- ja laitospalveluissa. Apulaisoikeuskansleri huomauttaa, että vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta kerättävää tietoa käytetään valvonnan ja päätöksenteon tukena sekä lainsäädännön ja ohjauksen valmistelussa. Saadulla tiedolla on siten tosiasiallista vaikutusta vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen ja vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoon. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti viraston huomiota vammaisyleissopimuksen noudattamiseen.

Lisätiedot

Esittelijäneuvos Marjo Mustonen, puh. 0295 162 531, [email protected]

Vanha sisältö