Hyppää sisältöön

Palveluperiaatteen soveltaminen käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/1926/1/2014
Antopäivä: 13.1.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin ulosotto
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Kantelija arvosteli käräjäoikeutta siitä, että se oli palauttanut hänelle edellisenä päivänä jättämänsä ulosottovalituksen käräjäsihteerin lähetteellä, jossa ainoastaan todettiin, ettei asiaa voitu tutkia ulosottovalituksena. Päätöstä asiassa ei ollut tehty eikä lähetteessä ollut mitään muutoksenhakuohjausta.

Käräjätuomari kertoi katsoneensa kantelijan kirjelmän liittyneen käräjäoikeuden jo aiemmin ratkaisemaan asiaan ja oli tämän vuoksi pyytänyt käräjäsihteeriä palauttamaan kirjelmän laatijalleen.

Käräjäoikeuden aiemmin ratkaisemassa asiassa kantelijan ulosottovalitus oli jätetty tutkimatta muun muassa sillä perusteella, että osapuolet olivat olleet yksimielisiä siitä, ettei valitus kohdistunut ulosottomiehen toimintaan, vaan valittajan työnantajan menettelyyn palkan ulosottopidätyksessä. Uudesta valituskirjelmästä oli kuitenkin pääteltävissä, että kantelija halusi tällä kertaa kohdistaa arvostelua myös ulosottomieheen.

Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan käräjätuomarin ei kuitenkaan voitu katsoa ylittäneen harkintavaltaansa lainvastaisella tavalla arvioidessaan, että kantelijan uusi kirjelmä liittyi niin kiinteästi käräjäoikeuden aiemmin ratkaisemaan asiaan, ettei sitä ollut perusteltua käsitellä uutena asiana. Samalla apulaisoikeuskansleri kuitenkin totesi, että päinvastaiseen kantaan olisi myös ollut mahdollista päätyä käräjätuomarin harkintavallan rajoissa.

Käräjätuomarin selvityksestä oli pääteltävissä, että käräjäoikeudessa oli jäänyt riittävää huomiota vaille ulosottokaaren säännös, jonka mukaan jos valituskirjelmässä on ilmoitus siitä, että ulosottomies on tehnyt virheellisen virkatoimen tai laiminlyönyt toimen suorittamisen, eikä ilmoitusta voida tutkia muutoksenhakemuksena, käräjäoikeuden tulee jättää valitus siltä osin tutkimatta ja osoittaa asianomainen kantelemaan Valtakunnanvoudinvirastolle.

Käräjätuomari ilmoitti apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että käräjäoikeuden ulosottoasioita käsittelevällä osastolla on nyttemmin kiinnitetty erityistä huomiota ulosottokaaren kanteluopastusta edellyttämään säännökseen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi laillisuusvalvonnalliseksi toimenpiteeksi kiinnittää käräjätuomarin ja käräjäsihteerin huomiota palveluperiaatteen soveltamiseen lainkäytössä.