Hyppää sisältöön

Palveluperiaatteen noudattaminen

Diaarinumero: OKV/89/10/2020
Antopäivä: 2.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi kuntayhtymän tietoon näkemyksensä hyvään hallintoon kuuluvan palveluperiaatteen noudattamisesta.

Kantelija oli toimittanut kuntayhtymälle sähköpostiviestin, jolla hänen oli tarkoitus hakea vammaispalvelulain mukaiselle henkilökohtaiselle avustajalleen järjestämänsä työterveyshuollon kustannusten korvaamista. Sähköpostiviesti ei sisältänyt vaatimusta kustannusten korvaamisesta eikä siitä käynyt ilmi hallintolain tarkoittamalla tavalla asian vireillepanemiseksi tarpeelliset tiedot. Kuntayhtymä ei käsitellyt viestiä hakemuksena. Kuntayhtymän mukaan se ei ollut toiminut lainvastaisesti, koska kantelijan hakemus oli ollut puutteellinen.

Sähköpostiviestin aihekentästä ja sen liitteestä oli kuitenkin käynyt ilmi kantelijan tarkoittama asia. Hallintolaissa säädetyn palveluperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän olisi tullut tiedustella, missä tarkoituksessa kantelija oli lähettänyt kyseisen viestin. Näin olisi selvinnyt, että kysymyksessä oli hakemus työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi. Tarvittaessa kantelijaa olisi myös voitu hallintolain mukaisesti neuvoa hakemuksen tekemisessä ja asia olisi voitu käsitellä asianmukaisesti ilman ylimääräistä viivytystä.