Hyppää sisältöön

Päätös hallintokanteluun perusteltava

Diaarinumero: OKV/207/1/2011
Antopäivä: 10.10.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli tehnyt maistraattiin kantelun koskien edunvalvojan sijaisen menettelyä verotuskysymyksessä. Maistraatti oli pyytänyt asian selvittämiseksi lausunnon veroviranomaiselta. Kanteluun antamassaan päätöksessä maistraatti viittasi ainoastaan saamaansa lausuntoon perustelematta muutoin päätöstä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti maistraatin huomiota siihen, että kanteluun annettavasta päätöksestä on hallintolain edellyttämällä tavalla käytävä ilmi asiaan ratkaisemiseen vaikuttaneet seikat.