Hyppää sisältöön

Oppilashuollon asianmukainen toteutuminen

Diaarinumero: OKV/6/50/2011
Antopäivä: 19.1.2012
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskansleri ryhtyi omasta aloitteestaan tutkimaan, toteutuuko oppilashuolto riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa. Saadusta selvityksestä ilmeni yhtäpitävästi, että oppilashuollon saatavuudessa on suuria kunta- ja koulukohtaisia eroja ja että sama tilanne on jatkunut jo vuosien ajan.

Jokaisen oikeus perusopetukseen on taattu perustuslain 16 §:ssä. Niitä palveluja, joiden avulla perusoikeuksia pyritään toteuttamaan, kutsutaan peruspalveluiksi. Peruspalvelujen tulee perustuslain 6 §:n ilmaiseman yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan olla yhtäläisesti kaikkien saatavilla.

Oikeutta perusopetuksen saamiseen toteutetaan perusopetuslailla. Opetuksen lisäksi oppilaalla on perusopetuslain 31 a §:n 1 momentin mukaan oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollon kokonaisuus muodostuu opetussuunnitelmien mukaisesta oppilashuollosta sekä terveydenhuoltolaissa tarkoitetusta kouluterveydenhuollosta sekä lastensuojelulaissa tarkoitetusta koulunkäynnin tukemisesta. Velvollisia perusopetuslaissa tarkoitetun oppilashuollon järjestämiseen ovat opetuksen järjestäjinä kunnat. Oppilashuollon toteutumista ohjaa valtio.

Saadun selvityksen perusteella oppilashuollon riittävään ja yhdenvertaiseen toteutumiseen vaikuttaa kielteisesti se, että valtio käyttää kuntia ohjatessaan  pääasiallisesti informaatio-ohjausta, joka ei velvoita kuntia siten kuin lain säännökset. Muun muassa kouluterveydenhuollon lääkärien määrästä on vain ei-sitova suositus. Puutteellinen ja sanamuodoiltaan väljä lainsäädäntö ei muodosta perustaa tehokkaalle ja yhdenvertaisuutta edistävälle valvonnalle. Kun valtion informaatio-ohjaus ja käyttötarkoitukseen sitomaton rahoitus ei sido kuntia, yksiselitteisesti velvoittavan lainsäädännön puute mahdollistaa kuntien erilaisen panostuksen oppilashuollon resursseihin.

Oikeuskansleri totesi, että julkisen vallan on perustuslain 6 ja 22 §:n perusteella turvattava jokaiselle yhtäläinen oikeus perusopetukseen ja oppilashuoltoon. Oppilashuollon vuosikausia jatkunut epätyydyttävä tilanne on perusoikeusnäkökulmasta – erityisesti yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta –kestämätön. Saadun selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että oppilashuollon asianmukainen toteutuminen vaatii olemassa olevia velvoittavampia ja sisältöjä täsmällisemmin määrittäviä säännöksiä sekä tehokkaasti toimivaa valvontajärjestelmää.

Koska oppilashuollon ohjauksesta pääosin vastaava opetus- ja kulttuuriministeriö oli ilmoittanut valmistelevansa lakia oppilashuollosta yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, oikeuskansleri kehotti ministeriöitä ottamaan säädösvalmistelussaan huomioon, mitä oli päätöksessään lausunut kattavan ja yksiselitteisen lainsäädännön sekä tehokkaan valvonnan merkityksestä oppilashuollon riittävässä ja yhdenvertaisessa toteutumisessa.