Hyppää sisältöön

Opintosuorituksen arvostelua koskevan oikaisupyynnön käsitteleminen

Diaarinumero: OKV/1256/1/2014
Antopäivä: 1.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli pyytänyt avoimen yliopiston kielikurssin opettajalta oikaisua opintosuorituksensa arvosteluun. Opettaja ei ollut muuttanut arvostelua, minkä johdosta kantelija teki avoimelle yliopistolle oikaisupyynnön. Kantelija arvosteli sekä opettajaa että avoimen yliopiston johtajaa oikaisupyyntönsä käsittelemisessä. Hän arvosteli muun muassa sitä, ettei häntä kuultu asiassa eikä asiaa selvitetty tarpeeksi ennen ratkaisun antamista.

Kantelija oli tehdessään oikaisupyynnön kielikurssin opettajalle keskustellut tämän kanssa opintosuorituksensa arvostelusta. Opettaja oli antanut kantelijalle kopion kantelijan koesuorituksesta, mutta hän ei ollut antanut kirjallista päätöstä oikaisupyyntöön. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että opettajan olisi tullut antaa kantelijan oikaisupyyntöön perusteltu ratkaisu kirjallisesti ja liittää ratkaisuunsa ohjaus oikaisupyynnön tekemisestä avoimelle yliopistolle.

Avoimen yliopiston johtaja ei ollut kuullut kantelijaa kielikurssin opettajan yliopistolle antamasta selvityksestä eikä hänelle ollut myöskään toimitettu avoimen yliopiston toiselta opettajalta pyytämää opintosuorituksen vertaisarviointia. Kantelijan mukaan opettajan selvitys sisälsi virheellisiä tietoja. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijaa olisi hallintolain mukaisesti tullut kuulla opettajan antamasta selvityksestä ja samalla häntä olisi voitu kuulla myös avoimen yliopiston pyytämästä vertaisarvioinnista, vaikka kyseisen vertaisarvioinnin sisältö oli ollut kantelijan tiedossa hänen tehdessään oikaisupyyntöä. Kuuleminen olisi edesauttanut asian perusteellista selvittämistä ja se olisi osaltaan turvannut sitä, että päätös perustuu kattavasti eri osapuolten näkemyksiin ja heidän käsityksiinsä tapahtumista.

Apulaisoikeuskansleri saattoi kannanottonsa avoimen yliopiston johtajana kantelussa tarkoitettuna ajankohtana toimineen johtajan ja avoimen yliopiston kielikurssin opettajan tietoon sekä kiinnitti johtajan huomiota hallintolain selvittämisvelvollisuutta ja asianosaisen kuulemista koskeviin säännöksiin ja opettajan huomiota oikaisuvaatimukseen annettavaa ratkaisua sekä oikaisuvaatimusohjauksen antamista koskeviin hallintolain säännöksiin.