Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus

Diaarinumero: OKV/386/21/2022
Antopäivä: 17.2.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Kyseiseen lakiin lisättäisiin säännös valtion erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin avustuksen käyttökohteista ja myöntämisperusteista.

Esitysluonnoksen perustelujen mukaan hakukelpoisia avustukseen olisivat kunnat ja kuntayhtymät, joilla on velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta sekä perusopetuslain mukaisen järjestämisluvan saaneet yksityisen perusopetuksen järjestäjät. Varhaiskasvatukseen myönnettävää avustusta voitaisiin myöntää vain kunnille muttei varhaiskasvatuksen yksityisille palveluntuottajille. Oikeuskansleri totesi, että säännöstekstistä tämänkaltainen erottelu ja rajaus ei kuitenkaan ollut luettavissa, ja asiaa oli jatkovalmistelussa syytä täydentää ja selventää.

Säätämisjärjestysperusteluissa oli arvioitu esitysluonnoksen olevan oikeasuhtainen asetettuihin tavoitteisiin nähden, sillä vastaavaa erityisavustusta myönnetään jo voimassa olevan lainsäädännön nojalla. Positiivisen erityiskohtelun oli myös arvioitu olevan hyväksyttävää, koska avustuksella tuetaan sosioekonomiselta taustaltaan heikommassa asemassa olevia lapsia. Oikeuskansleri piti näitä arvioita asianmukaisina. Hän jätti jatkovalmistelussa harkittavaksi, olisiko säätämisjärjestysperusteluja hyvä vielä tarpeellisilta osin täydentää tarkemmalla kuvauksella siitä, millä tavoin esitysluonnoksen arvioidaan vaikuttavan lasten asemaan ja oikeuksiin.