Hyppää sisältöön

Omaishoidon tuen myöntäminen ja asian käsittely

Diaarinumero: OKV/2289/10/2020
Antopäivä: 3.5.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) huomiota päätösten perustelemiseen asianmukaisesti sekä asiakkaan asiaan ja oikeuksiin vaikuttavien seikkojen selvittämiseen lain edellyttämällä tavalla.

Kantelija oli arvostellut puolisonsa hoidosta saamansa omaishoidon palkkion pienentämistä ylimmästä hoitoluokasta yhtä alempaan hoitoluokkaan. Omaishoidon tuesta annetussa päätöksessä oli sen oikeudellisena perusteena viitattu Keusoten antamiin omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin ja soveltamisohjeisiin, joiden tultua voimaan kaikkien omaishoidon tuen saajien tuet oli tarkistettu.

Apulaisoikeuskanslerin saamien selvitysten mukaan kantelijan puolison omaishoito ei täyttänyt enää uusien myöntämiskriteerien mukaisia ylimmän hoitoisuusryhmän edellytyksiä. Kantelijan puolison omaishoidon tukea koskevan päätöksen perusteluissa oli Keusoten sinänsä lainmukaisten soveltamisohjeiden vastaisesti perusteltu alemman hoitoisuusryhmän mukaista hoitopalkkiota sillä seikalla, että omaishoitaja oli pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan päätösten asianmukainen perusteleminen on tärkeää paitsi asianosaisen oikeusturvan myös viranomaistoimintaa kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta. Asianosaisen oikeusturva edellyttää, että hän saa tietoonsa, mitkä seikat ja selvitykset ovat johtaneet ja vaikuttaneet häntä koskevaan ratkaisuun, jolloin hän voi arvioida muun ohella oikaisuvaatimuksen tekemisen tarvetta. 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan asiakkaalle on selvitettävä muun muassa hänen oikeutensa ja asiassa merkitykselliset seikat. Kantelija oli ollut siinä käsityksessä, että hänen puolisonsa omaishoidon tukea oli pienennetty kantelijan työkyvyttömyyseläkkeellä olon vuoksi. Hän oli pyytänyt selvittämään, voiko Keusote rajata eläkeläisiä pois ylimmästä maksuluokasta. Kantelun perusteella asiasta oli keskusteltu ainakin tehdyllä kotikäynnillä. Palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan oli kirjattu, että hoitoisuusluokkaa joudutaan laskemaan uusien ohjeiden takia omaishoitajan ollessa pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä. Kantelijalle annetut tiedot ja selvitykset hänen oikeuksistaan ja asiassa merkityksellisistä seikoista olivat apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan olleet virheellisiä.