Hyppää sisältöön

Oikeuspalveluvirasto

Diaarinumero: OKV/3446/21/2021
Antopäivä: 31.1.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esitysluonnoksessa on tarkoituksena perustaa uusi Oikeuspalveluvirasto, jolle siirtyisi nykyisten oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävät sekä lisäksi oikeusministeriöstä oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä koskevat keskushallinnon viranomaisen tehtävät.

Oikeuskanslerin mukaan esityksen tavoitetta edistää oikeusapupalvelujen käyttäjien yhdenvertaista asemaa käytäntöjä yhtenäistämällä voidaan pitää varsin myönteisenä. Oikeuskansleri toi lausunnossaan kuitenkin esille, että jatkovalmistelussa on aiheellista vielä täsmentää eri valvojien roolia hallintokanteluiden käsittelyssä. Täsmennyksissä on myös syytä selkeyden vuoksi todeta esimerkiksi oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen toiminnallisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden vaikutukset hallinnolliseen valvontaan perustettavan viraston sisällä sekä oikeusministeriön valvontaan.

Oikeuskansleri totesi, että organisaatiouudistuksen toimeenpano ja siirtymäjärjestelyt edellyttävät riittävän resursoinnin ohella jatkossakin huolellista suunnittelua sekä seurantaa, jotta esityksen tavoitteet saavutetaan eikä organisaatiomuutokseen liittyvät järjestelyt johda muutostilanteessakaan esimerkiksi palveluiden saatavuuden hidastumiseen. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että tietojärjestelmämuutokset eivät aiheuta asiakkaille ongelmia eikä toiminnan yhtenäistäminen siirtymäjärjestelyiden aikana vaaranna palveluiden saatavuutta.