Hyppää sisältöön

Oikeusministeriön menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1313/1/2015
Antopäivä: 28.12.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli tiedustellut yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta annetun oikeusministeriön asetuksen ja siinä määriteltyjen palkkioiden tarkistamisen käsittelystä oikeusministeriössä. Hänelle oli annettu vastaus, jossa oli mm. todettu, että selvittäjän palkkion korottamista on käsitelty useaan otteeseen viimeksi kuluneiden vuosien aikana ja että asia on jälleen esillä tulevan talousarviosuunnittelun yhteydessä. Kantelija oli vastauksen johdosta pyytänyt saada perehdyttäväkseen asiakirjat, joita hänelle ei oltu toimitettu. Hänelle oli yli kaksi viikkoa asiakirjapyynnöstä todettu ainoastaan, että eduskunnalle annettava hallituksen esitys seuraavan vuoden talousarvioksi on prosessin ensimmäinen julkinen asiakirja ja että vuoden 2015 talousarvio löytyy netistä.

Oikeuskansleri on todennut, että oikeus saada perusteltu päätös ja hakea päätökseen muutosta ovat hyvän hallinnon keskeisiä oikeusturvatakeita. Oikeus joko saada pyydetty asiakirja tai saada asiassa muutoksenhakukelpoinen päätös on ehdoton eikä viranomaisella ole tästä syystä menettelyn suhteen harkintavaltaa. Tarvittaessa asiakirjan pyytäjää voidaan julkisuuslain 13 §:n mukaisesti avustaa asiakirjan yksilöinnissä.

Julkisuuslain mukaan asiakirjan pyytäjälle on aina ilmoitettava kieltäytymisen syy ja annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Kirjallisesti asian vireille saattaneelta henkilöltä on tiedusteltava, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Oikeuskansleri on korostanut, että julkisuuslain 14 §:n 3 momentin menettelyä koskeva säännös soveltuu myös tilanteisiin, jossa viranomaisen hallussa ei ole pyydettyä asiakirjaa. Kieltäytyminen luovuttaa asiakirjaa voi perustua myös esimerkiksi siihen, ettei kyse ole julkisuuslain tarkoittamasta viranomaisen asiakirjasta tai että viranomaisen asiakirja ei ole vielä tullut julkiseksi. Sen jälkeen, kun kieltäytymisestä on annettu valituskelpoinen päätös, hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu arvioida  päätöksen lainmukaisuus.

Oikeuskansleri on kiinnittänyt oikeusministeriön huomiota julkisuuslain 14 §:ssä säädettyyn tiedon antamista koskevaan menettelyyn, erityisesti sen 3 momentissa säädettyihin velvoitteisiin ilmoittaa asiakirjan pyytäjälle kieltäytymisen syy, antaa asiakirjan pyytäjälle tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, ja antaa asiakirjapyyntöön tarvittaessa valituskelpoinen päätös.

Kantelussa oli lisäksi kyse siitä, oliko oikeusministeriö laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa oikeusministeriön asetusta selvittäjän palkkiosta sekä menetellyt virheellisesti kantelijan tiedusteluihin vastaamisessa. Oikeuskansleri ei näiltä osin katsonut oikeusministeriön menetelleen tavalla, joka antaisi aihetta laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.