Hyppää sisältöön

Oikeuskanslerinvirastosta siirretyn kanteluasian käsittely

Diaarinumero: OKV/1612/80/2022
Antopäivä: 4.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

    
Apulaisoikeuskansleri saattoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston tietoon ratkaisussa esittämänsä käsitykset hallintokanteluiden lainmukaisesta käsittelemisestä sekä kiinnitti aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteensa huolehtia siitä, että ylimmän laillisuusvalvojan siltä pyytämä selvitys toimitetaan määräajassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen oli siirtänyt oikeuskanslerinvirastoon saapuneen kasvomaskin käyttämisvaatimusta terveydenhuollossa koskevan kantelun aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Kantelu oli käsitelty aluehallintovirastossa työsuojelun vastuualueella. Kantelijalle lähetetyssä sähköpostiviestissä todettiin, että työnantajalla on vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella ollut oikeus tehdä tiettyjä toimenpiteitä maskin käyttämisestä kieltäydyttäessä. Kanteluasiassa ei kuitenkaan tehty hallintolain mukaista ratkaisua.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettu kanteluksi otsikoitu ja tarkoitettu kirjoitus voitaisiin viranomaisen harkinnan mukaan käsitellä sellaisena muuna yhteydenottona, jossa ei annettaisi lainkaan hallintokantelujen käsittelemistä koskevien säännösten kohteena olevaa kanteluratkaisua, vaarantaisi tämä hallintokantelun toimivuuden hallinnon laillisuusvalvonnan välineenä. Ratkaisun antamista koskeva velvollisuus ei voi myöskään riippua siitä, päättääkö kantelija erikseen vaatia ratkaisun tekemistä.

Apulaisoikeuskanslerin pyytämä selvitys asiassa oli annettu noin kaksi kuukautta asetetun määräpäivän jälkeen vasta asian esittelijän tiedusteltua aluehallintovirastolta viipyvän selvityksen tilannetta. Aluehallintoviraston tarkastaja ei ollut huomannut hänen käsiteltäväkseen osoitettua selvityspyyntöä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että perustuslain mukaan viranomaisilla ja virkamiehillä on velvollisuus toimittaa ylimmän laillisuusvalvojan pyytämä selvitys määräajassa. Mikäli selvitystä ei voida toimittaa määräajassa, on selvityspyynnön kohteella tällöin mahdollisuus esittää oma-aloitteisesti määräajan pidentämistä koskeva pyyntö. Viranomaisella on velvollisuus varmistaa ylimmän laillisuusvalvojan pyytämän selvityksen antaminen määräajassa.