Hyppää sisältöön

Oikeuskanslerin lausunto uutta Bryssel II a -asetusta täydentävää kansallista sääntelyä koskevasta työryhmämietinnöstä

Diaarinumero: OKV/1833/21/2021
Antopäivä: 14.9.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausunnon työryhmän mietinnöstä, joka koski ns. uutta Bryssel II a -asetusta täydentävää kansallista sääntelyä.

Työryhmän tehtävänä oli ollut valmistella mainitun asetuksen soveltamisen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön sekä arvioida, onko Suomessa lapsen palauttamisesta annetun päätöksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä tarpeen tarkistaa, ja tarvittaessa valmistella tätä koskevat lainmuutokset. Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta. Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia muun ohella lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin (lapsenhuoltolaki) ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta annettuun lakiin (täytäntöönpanolaki). Mainittuihin lakeihin ehdotetuilla muutoksilla on esitysluonnoksen mukaan tarkoitus vastata muun ohella apulaisoikeuskanslerin päätöksessä 9.5.2019 (OKV/1784/1/2017) esille tuotuihin lainsäädännön täydentämis- ja täsmentämistarpeisiin.

Oikeuskanslerin lausunnossaan esittämät huomiot painottuivat lapsen palauttamismääräyksen täytäntöönpanoa ja sen turvaamista koskeviin ehdotuksiin. Periaatteelliselta kannalta oikeuskansleri totesi esitysluonnoksen tarkoittavan, että perustellumpana pidettävän kokonaisvaltaisen tarkastelun sijaan lapsen palauttamismääräyksen täytäntöönpanoa koskevan sääntelyn kehittäminen jatkuu edelleen valitettavan pistemäisenä. Oikeuskansleri piti kuitenkin tärkeänä, että nykyinen epäselvä oikeustila joutuisasti selkeytetään toteuttamalla lapsen palauttamismääräyksen täytäntöönpanoa koskevat ehdotukset uutta Bryssel II a -asetusta täydentävän kansallisen sääntelyn yhteydessä. Oikeuskansleri totesi tämän kuitenkin edellyttävän esityksen perustelujen täydentämistä, jotta mainituilla ehdotuksilla saadaan aikaan tavoiteltu asianomaisia toimijoita ohjaava vaikutus.

Oikeuskansleri esitti lausunnostaan tarkemmin ilmenevät yksityiskohtaiset huomiot lapsenhuoltolakiin ja täytäntöönpanolakiin ehdotetuista muutoksista. Muun ohella oikeuskansleri totesi näkemyksenään, että jatkovalmistelussa on syytä arvioida huolellisesti väliaikaisesti sijoitetun lapsen oikeusaseman selkeyttämistä tavoittelevaa täytäntöönpanolain muutosehdotusta. Oikeuskansleri painotti, että muutosehdotuksessa on kysymys sekä väliaikaisesti sijoitetun lapsen oikeusaseman täsmentämisestä että sen varmistamisesta, että lapsen väliaikaisella sijoituksella ylipäänsä pystytään turvaamaan lapsen palauttamismääräyksen täytäntöönpano.