Hyppää sisältöön

Oikeuskanslerin kannanotto ministeri Bernerin tiedusteluun

Julkaisuajankohta 20.2.2019 16.25

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti:

Vahvistan, että olen käynyt liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kanssa keskustelua hänen mahdollisesta valinnastaan Svenska Enskilda Bankenin SEB:n hallitukseen ja valinnan vaikutuksista valtioneuvoston jäsenen tehtävän hoitamiseen. En ole antanut asiasta kirjallista lausuntoa vaan kyse on ollut perustuslain 108 §:n 2 momentissa tarkoitetusta, oikeuskanslerin tehtäviin kuuluvasta oikeudellisten tietojen antamisesta ministerin pyynnöstä. Tietojen antamisesta ministeri Bernerille ei ole laadittu asiakirjaa, johon sovellettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lakia.

Ministerin sidonnaisuuksista ja ministerin virkaan kuulumattomista tehtävistä säädetään perustuslaissa. Perustuslain 63 §:n mukaan ministeri ei saa toimikautensa aikana hoitaa tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä. Perustuslain esitöiden mukaan ministerin tehtävien hoitamista haittaavina tehtävinä voidaan pitää ensisijaisesti tehtäviä, jotka tekevät ministerin esteelliseksi hoitamaan keskeisiä virkatehtäviään tai jotka edellyttävät niin runsasta ajankäyttöä, että se estää täysipainoisen ministerin  tehtävien hoitamisen. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi hallintotehtävät rahoituslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti merkittävissä yrityksissä. Esitöissä mainittujen esimerkkien katsottiin kuitenkin olevan aikaansa sidottuja, ja keskeisenä tavoitteena pidettiin yksittäisistä esimerkeistä riippumatta sitä, että ministerit pidättäytyvät tehtävistä, jotka ulkopuolisen arvioitsijan silmin saattavat  vaarantaa luottamusta ministerin toimintaan valtioneuvoston jäsenenä (HE 284/1994 vp s. 12-13).

Ministeri Berner on ilmoittanut tekevänsä nimityksestä perustuslain 63 §:ssä edellytetyn sidonnaisuusilmoituksen, jos nimitys varmistuu. SEB:n hallituksen ensimmäiseen kokoukseen osallistuminen ajoittuu todennäköisesti ministerikauteen. Kokous on eduskuntavaalien jälkeen, jolloin hallitus toimii toimitusministeristönä eikä voi enää tehdä merkittäviä ja laajakantoisia päätöksiä. Ministerin toimikautta on myös tässä vaiheessa ilmeisesti jäljellä enää lyhyt aika.

Ministeri Berner on kuvannut aikataulua mahdollisen nimityksen etenemisestä. Keskustelussa olen todennut pitäväni perustuslain 63 §:n valossa pörssiyhtiön hallituksen jäsenyyden ja valtioneuvoston jäsenen tehtävien samanaikaista hoitamista ongelmallisena. Nyt on kuitenkin kyse hyvin lyhyestä ajasta ja toimitusministeristöstä. Tässä vaiheessa on mahdotonta ottaa kantaa tilanteeseen, jossa toimitusministeristö jatkaisi tavanomaista pidemmän ajan tai joutuisi päättämään yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. Vastaus perustuu arvioon, että mahdollinen hallituksen jäsenyys edellyttäisi vain yhteen kokoukseen osallistumista ministerin toimikaudella käytännössä aivan sen lopussa. Olen lisäksi ottanut huomioon ministerin ilmoituksen, jonka mukaan hän pidättäytyy osallistumasta rahoitusmarkkinoita koskevien asioiden käsittelyyn tästä hetkestä lukien. Vahvistan todenneeni näillä perusteilla, että minulla ei ole huomautettavaa ministerin kuvaamasta menettelystä ja hänen suunnittelemistaan toimenpiteistä valtioneuvoston jäsenenä.

Puheenvuoro Vanha sisältö