Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri: ulkoministerin osallistuminen abortinvastaiseen tilaisuuteen oli ongelmallista

Julkaisuajankohta 18.9.2018 12.11
Tiedote

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää ongelmallisena sitä, että ulkoministeri Timo Soini osallistui abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkallaan Kanadassa toukokuussa 2018.

Kun ulkoministeri matkustaa ulkomailla Suomen valtion edustajana, hänen olisi oikeuskanslerin mukaan perusteltua noudattaa kannanotoissaan erityistä varovaisuutta ja harkittua pidättyvyyttä. Harkinta ja pidättyvyys ovat tarpeen, jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä tai epäilyjä siitä, mitkä ovat Suomen valtion ja mitkä hänen omia kantojaan. Kannanotoista on oltava selvästi erotettavissa, onko ne esitetty valtion edustajana vai kansanedustajana tai yksityishenkilönä. Soini ei kuitenkaan toiminut asiassa lainvastaisesti.

Uskonnonvapaus ja sananvapaus kuuluvat luonnollisesti myös ulkoministerille. Oikeuskanslerin mukaan Soinin osallistumisessa kynttilävigiliaan oli kyse uskonnonharjoittamisesta mutta samalla myös abortinvastaisesta kannanotosta. Valtiolta ja sen edustajana toimivalta henkilöltä edellytetään yleensä puolueetonta ja neutraalia suhtautumista eri vakaumuksiin. Virkamatkallaan Soini on edustanut kotimaataan, jonka lainsäädännössä abortti on sallittu ja joka toimii ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan naisten ja tyttöjen oikeuksien ja muun muassa heidän seksuaali- ja lisääntymisterveytensä edistämiseksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu oikeutetuksi ja perustelluksi rajoittaa henkilön virka-aseman perusteella tämän mahdollisuutta ilmentää uskoaan tietyissä virkatoimien hoitoon liittyvissä tilanteissa. Soinin menettelyä arvioitaessa on punnittava sitä, miten uskonnonvapauden ja sananvapauden käyttö suhteutetaan ulkoministerin tehtävän vaatimuksiin. Ulkoministerillä on perustuslain mukaan toimivalta ilmaista Suomen ulkopoliittisia kantoja muille valtioille. Tämä asettaa hänen toimintamahdollisuuksilleen rajoituksia silloin, kun hän matkustaa Suomen valtion edustajana ulkomailla. Tähän toimivaltaan ja siitä johtuviin velvoitteisiin kuuluu huolehtia siitä, että kannanotot ja toimenpiteet valtion edustajana eivät ole sekoitettavissa kannanottoihin ja toimintaan yksityishenkilönä tai kansanedustajana.

Tästä näkökulmasta arvioituna oikeuskansleri pitää lähtökohtaisesti ongelmallisena sitä, että valtioneuvoston jäsen ja nimenomaan ulkoministeri, jolla on toimivalta esittää Suomen ulkopoliittisia kantoja, ottaa kantaa aborttioikeutta vastaan virkamatkansa aikana, vaikkakin vapaa-ajallaan. Oikeuskanslerin mukaan menettely on ollut omiaan lisäämään virheellisen tulkinnan mahdollisuutta ja vaaraa siitä, että virkamatkan kohdemaassa voi syntyä mielikuva, että kysymys on Suomen virallisesta kannasta tai linjasta.

Oikeuskansleri voi arvioida ministerin menettelyä laillisuusvalvonnallisesti lähinnä silloin, kun menettelyssä on kyse ministerin virkatoimista tai jos menettelyllä on oikeudellisesti merkityksellinen yhteys niihin. Soinin osallistuminen kynttilävigiliaan ja siihen sisältyvä abortinvastainen kannanotto tapahtui hänen ulkoministerinä tekemänsä virkamatkan aikana. Osallistuminen myös julkistettiin sosiaalisessa mediassa ulkoministeri Soinin osallistumisena abortin vastaiseen tapahtumaan. Tästä syystä menettelyä voidaan pitää ministerin virkatoimiin tai asemaan kytkeytyvänä.

Sen sijaan poliittinen arviointi siitä, oliko Soinin menettely yhteensopiva Suomen ulko- tai sisäpoliittisen linjan kanssa, ei kuulu laillisuusvalvojan tehtäviin vaan poliittisen ministerivastuun piiriin. 

Lisätiedot

Esittelijäneuvos Johanna Koivisto, puh. 0295 162553,  [email protected]

Vanha sisältö