Hyppää sisältöön

Oikeus valokuvaamiseen seurattaessa opetusta peruskoulussa

Diaarinumero: OKV/732/1/2010
Antopäivä: 25.3.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kunnan sivistystoimenjohtajan ohjeessa pienryhmän opetuksen seuraamisessa peruskoulussa rajoitettiin oikeutta valokuvaamiseen.  Valokuvaaminen on perustuslain 12 §:n 1 momentissa säädetyn sananvapauden käyttämistä.  Oppilaiden, varsinkin pienryhmien, kuvaamisen rajoittamista voitaisiin perustella perusopetuslain 29 §:ssä säädetyllä oikeudella turvalliseen oppimisympäristöön. Säännös toteuttaa osaltaan perustuslain 7 §:n 1 momentin perusoikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Perusoikeusrajoituksen tulee kuitenkin täyttää samanaikaisesti kaikki yleisten rajoitusedellytysten luettelon vaatimukset. Tärkein niistä on lailla säätämisen vaatimus, rajoituksen tulee perustua eduskuntalakiin. Hyväksyttävyyden vaatimus edellyttää, että rajoitusperuste ilmenee selkeästi joko säädöstekstistä tai ainakin asianomaisen lakiehdotuksen perusteluista. 

Kysymyksessä oleva perustuslain 12 §:n 1 momentissa säädettyä sananvapautta, myös valokuvaamisen oikeutta rajoittava ohje on asiallisesti perusopetuslain 29 §:n nojalla annettu määräys. Pykälässä säännökset järjestyssääntöjen tarkoituksesta ja niillä määrättävissä olevista asioista eivät kuitenkaan ole sellaisia riittävän täsmällisiä ja perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset muutoinkin täyttäviä säännöksiä, joiden nojalla sanotunlainen sananvapautta rajoittava määräys voidaan antaa. 

Apulaisoikeuskansleri saattoi vastaisen varalle sivistystoimenjohtajan tietoon, että hänen antamansa ohje, siltä osin kuin siinä rajoitettiin laillisesti perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta seuraavan oikeutta kuvata siinä yhteydessä opetushenkilöstöä ja oppilaita, oli perustuslain 12 §:n 1 momentin vastainen.