Hyppää sisältöön

Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun

Diaarinumero: OKV/456/10/2020
Antopäivä: 13.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan sosiaalitoimen vammaispalveluiden huomiota sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain noudattamiseen. Kunta oli antanut virheellistä tietoa lapsen tilapäisestä perhehoidosta, kun hoidon kustannukset oli tietoisesti jätetty kertomatta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kunta oli laiminlyönyt hyvän hallinnon edellyttämän asianmukaisen palvelun ja neuvonnan antamisen kantelijoille.

Kunta oli tehnyt kantelijoiden lapsen tilapäisestä perhehoidosta päätöksen vasta yli kuukauden kuluttua siitä, kun perhehoidon jakso oli päättynyt. Päätös lähetettiin kantelijoille vasta sen jälkeen, kun lapsen isä oli tiedustellut asiaa saatuaan perhehoidosta laskun.

Perheelle oli tarkoituksellisesti jätetty antamatta oikea tieto tilapäisen perhehoidon kustannuksista. Myös perustelut perhehoidon tarpeellisuudesta ja hyödystä asiakkaalle olivat ainakin osin jääneet kantelijoille epäselviksi tai niitä ei ollut heille kerrottu. Selvityksen mukaan kunta oli toiminut näin turvatakseen lapselle jakson tilapäisessä perhehoidossa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että sosiaalihuollon asiakkaan oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ei toteutunut asiassa.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että asiassa ei noudatettu sosiaalihuoltolain kirjallisen päätöksen antamista koskevaa säännöstä. Vaatimus valituskelpoisen kirjallisen päätöksen antamisesta toteuttaa hyvää hallintoa ja asiakkaan oikeusturvaa. Ratkaisun saaminen kirjallisesti takaa sen, että päätökseen tyytymättömällä on tosiasialliset edellytykset saada tietoonsa päätöksen perusteet, ja hän voi harkintansa mukaan saattaa päätöksen muutoksenhakuviranomaisen tutkittavaksi.