Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen

Diaarinumero: OKV/595/1/2013
Antopäivä: 14.10.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kuntalain mukaan päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hallinto-oikeus oli arvioinut, että aikuisopiston rehtorin työsopimussuhteiselle antama lomautusilmoitus oli päätös, johon oli tullut voida hakea oikaisua. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei hänellä viranomaistoiminnan laillisuusvalvojana ollut tehtäviensä ja toimivaltansa puitteissa edellytyksiä arvioida asiaa toisin kuin hallinto-oikeus oli tehnyt.

Asetelma kantelun kohteena olleessa toisessa rehtorin lomautusilmoituksessa oli vastaava. Hallinto-oikeuden lomautusilmoitukseen ottaman oikeudellisen kannan perusteella myös kantelun kohteena olleeseen työsopimussuhteiseen lomautusilmoitukseen olisi tullut voida hakea oikaisua, ja näin ollen apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä lomautusilmoitukseen olisi tullut liittää oikaisuvaatimusohjeet. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan myös kunnallisen viranomaisen on lähtökohtaisesti korjattava virheellinen oikaisuvaatimusohje. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hänellä ei ole toimivaltaa määrätä viranomaista täydentämään ratkaisuaan esimerkiksi perusteluilla tai muutoksenhakuohjauksella. Tuomiovaltaa käyttävä hallintotuomioistuin viime kädessä arvioi lomautusilmoituksen osin tulkinnanvaraisen sisällöllisen ja menettelyllisen oikeudellisen luonteen, tämän vaikutuksen esimerkiksi ratkaisun perusteluvelvollisuuteen ja muutoksenhakukelpoisuuteen sekä mahdollisten virheellisyyksien vaikutukset. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti koulutuskuntayhtymän huomiota kuntalain ja hallintolain säännösten noudattamiseen. Kantelu ei johtanut muihin toimenpiteisiin.