Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisesti

Diaarinumero: OKV/800/10/2022
Antopäivä: 22.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Salon kaupungin huomiota velvollisuuteen huolehtia oikaisuvaatimusten asianmukaisesta ja kiireellisestä käsittelemisestä. 

Salon kaupunki ei ollut riittävän huolellisesti perehtynyt kantelijan oikaisuvaatimuksen sisältävään viestiin. Oikaisuvaatimus käsiteltiin vasta yli 8 kuukauden kuluttua, kun kantelija oli itse tiedustellut asiansa käsittelyä. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikaisuvaatimuksen käsittely on säädetty kiireelliseksi muun muassa sen vuoksi, ettei asian kokonaiskäsittelyaika muodostuisi tarpeettoman pitkäksi. Oikaisuvaatimus on välttämätön välivaihe ennen kuin asia voidaan saattaa valituksena hallintotuomioistuimen arvioitavaksi. Kysymys on siten keskeisistä perustuslaissa säädetyistä oikeusturvan ja hyvän hallinnon takeista eli oikeudesta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi, sekä oikeudesta hyvän hallintoon.