Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimukset olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/38/1/2018 OKV/824/1/2018
Antopäivä: 11.12.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kahdessa päätöksessään Kansaneläkelaitoksen vakavaa huomiota velvollisuuteen käsitellä oikaisuvaatimukset viivytyksettä.

Toisessa tapauksessa kantelijan perustoimeentulotukipäätöksistä tekemien oikaisuvaatimusten käsittely Kelan oikaisuvaatimuskeskuksessa oli kestänyt 113 päivää eli lähes neljä kuukautta ja 186 päivää eli yli kuusi kuukautta. Toisessa tapauksessa kantelijan oikaisuvaatimus oli käsitelty 150 päivän eli noin viiden kuukauden kuluttua sen saapumisesta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikaisuvaatimusten käsittelyajat eivät täytä perustuslain, hallintolain ja toimeentulotuesta annetun lain säännösten vaatimusta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä erityisesti huomioon ottaen perustoimeentulotuen luonne. Toimeentulotuki on viimekätisin toimeentulon muoto, jonka myöntämisessä ja myös sitä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyssä joutuisan käsittelyn vaatimus korostuu. Oikaisuvaatimuksen pitkä käsittelyaika vaarantaa oikeusturvaa viivästyttäessään valitusoikeuden käyttämistä hallinto-oikeudessa.

Puuttuvilla henkilöstöresursseilla ei voida perustella pitkää käsittelyaikaa. Viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu. Kela oli selvityksessään selostanut toimenpiteitään käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta asiassa ei kuitenkaan tullut esiin syitä, joiden perusteella näin pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä.