Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimukset olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/16/1/2019
Antopäivä: 11.2.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri antoi kaupungin peruspalvelulautakunnalle huomautuksen vuonna 2014 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelemättä jättämisestä. Myös toisen, vuonna 2018 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely oli viivästynyt ilman aihetta, minkä vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti lautakunnan huomiota säännöksiin oikaisuvaatimusten viivytyksettömästä, kiireellisestä ja asianmukaisesta käsittelystä.

Kaupunki ei ollut ottanut vuonna 2014 tehtyä oikaisuvaatimusta käsiteltäväksi ennen kuin apulaisoikeuskansleri vuonna 2019 pyysi selvitystä asiasta. Viivästymisen syynä oli selvityksen perusteella huolimattomuus. Myöskään toista, syyskuussa 2018 tehtyä oikaisuvaatimusta ei ollut käsitelty kiireellisenä ja viivytyksettä. Oikaisuvaatimukset koskivat päätöksiä kuljetuspalvelusta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikaisuvaatimusmenettelyn ja sen jälkeisen muutoksenhakumenettelyn tarkoituksena on, että annettu päätös voidaan saattaa uudelleen arvioitavaksi. Oikaisuvaatimuksen käsittelemättä jättäminen estää jatkomuutoksenhaun ja vaarantaa muutoksenhakijan oikeusturvan. Muutoksenhakujärjestelmän toimivuuden ja uskottavuuden vuoksi oikaisuvaatimukset on käsiteltävä kiireellisenä, ilman aiheetonta viivytystä ja huolellisesti. Asiaa ratkaistaessa ei ollut tiedossa, oliko vuonna 2014 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelemättä jättämisestä aiheutunut oikeudenmenetystä tai muuta oikeudenloukkausta. Menettely oli kuitenkin vastoin oikaisuvaatimuksen käsittelylle asetettuja ajallisia ja laadullisia vaatimuksia. Myöskään vuonna 2018 tehtyä oikaisuvaatimusta ei ollut käsitelty kiireellisenä toisin kuin perustuslain, hallintolain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säädökset edellyttävät.