Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimuksen tekemisen mahdollisuudesta olisi tullut kertoa

Diaarinumero: OKV/180/1/2017
Antopäivä: 28.2.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Viestintäviraston huomiota hallintolaissa säädettyyn neuvontavelvollisuuteen muutoksenhakuohjauksessa.

Kantelija oli saanut Viestintävirastolta kolme hallinnollista maksua koskevaa laskua. Kantelija oli reklamoinut laskuista puhelimitse ja sähköpostitse sekä tiedustellut muutoksenhakumahdollisuudesta ja pyytänyt saada muutoksenhakuohjeet. Viestintävirasto oli ymmärtänyt kantelijan yhteydenoton koskeneen ensisijaisesti viraston menettelyä, jonka mukaan perittyjä maksuja ei palautettu. Tämän vuoksi Viestintävirastosta oli annettu kantelijalle ainoastaan ohjeet kantelumenettelystä oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että Viestintäviraston menettely oli ollut virheellinen, kun kantelijalle ei neuvonnan yhteydessä ollut kerrottu oikaisuvaatimuksen tekemisen mahdollisuudesta, vaikka valtion maksuperustelaissa säädetty kuuden kuukauden määräaika oli ollut vielä kulumassa.