Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipyminen Tullissa

Diaarinumero: OKV/1770/10/2022
Antopäivä: 4.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Tullin huomiota asioiden viivytyksetöntä käsittelyä koskevien säännösten noudattamiseen. Lisäksi apulaisoikeuskansleri pyysi Tullia toimittamaan oikaisuvaatimuksia koskevat ajantasaiset tilastot viimeistään 30.11.2023. 

Tullin maksujen oikaisukäsittelylle asetetuista määräajoista säädetään Unionin tullilainsäädännössä. Kantelijan tullimaksun oikaisua koskevan hakemuksen käsittely ylitti säädetyn enimmäiskäsittelyajan noin viidellä kuukaudella ollen enimmäiskäsittelyaikaan nähden yli kaksinkertainen. Tulli ei esittänyt selvityksessään käsittelyn viivästymiselle muuta syytä kuin käsittelypalvelun ruuhkautumisen. Lisäksi Tulli ei noudattanut velvoitetta ilmoittaa kantelijalle käsittelyn viivästymisestä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että laillisuusvalvontakäytännössä on yleisesti katsottu, että viranomainen ei voi pätevästi vedota ruuhkautuneeseen työtilanteeseen tai puutteellisiin resursseihin asian käsittelyn viipyessä, vaan sen on pyrittävä huolehtimaan siitä, että sillä on tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen osoitetut resurssit ja toimivat työtavat kulloisessakin tilanteessa. Lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin liittyviin muutoksiin ja niiden mahdollisiin seurauksiin varautuminen on osa tavanomaista hallintotoimintaa. Viranomaisen tulee tehokkaalla työnjohdolla, työnteon organisoinnilla ja toimintatapojen kehittämisellä sekä muilla käytettävissään olevilla työnkulkua parantavilla keinoilla vaikuttaa omaan toimintaansa niin, että lakia kyetään noudattamaan. 

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asian käsittely ollut täyttänyt perustuslain ja hallintolain eikä Tullia koskevan erityislainsäädännön vaatimuksia asian viivytyksettömästä käsittelystä ja käsittelyn viivästymistä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. 

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota myös siihen, että Tullin käsittelyajat maksun oikaisuasioissa ovat jo ainakin vuodesta 2022 olleet pitkiä Tullin asiassa antaman selvityksen ja muiden käytettävissä olevien tietojen mukaan.