Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimuksen käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/195/1/2014
Antopäivä: 12.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupungin perusturvajohtaja oli tehnyt päätöksen kantelijan  vahingonkorvaushakemuksesta. Kantelija oli  tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka käsittely kaupunginhallituksessa oli kestänyt noin kahdeksan ja puoli kuukautta.

Kuntalain 89 §:n  mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä ja hallintolain 49 e §:n mukaan  kiireellisenä. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen selvityksessä oli tuotu esiin syitä kantelijan oikaisuvaatimuksen tavanomaista pidemmälle käsittelyajalle. Arvioitaessa asiaa kuitenkin kantelijan kannalta asiassa ei ollut tullut esiin syitä, joiden perusteella näin pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyaika ei täyttänyt kuntalain ja hallintolain säännösten vaatimusta hyvän hallinnon mukaisesta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti  kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota oikaisuvaatimuksen viivytyksettömään ja kiireelliseen käsittelyyn.