Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimuksen käsittely viivästyi

Diaarinumero: OKV/241/1/2014
Antopäivä: 28.5.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelijan oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijan päätöksestä oli ensiksi katsottu liian myöhään saapuneeksi ja jätetty jaostossa tutkimatta. Kantelijan otettua asiassa yhteyttä oli havaittu, että oikaisuvaatimus oli jäänyt kirjaamatta. Tämän jälkeen oikaisuvaatimus oli käsitelty, mutta kirjaamisvirheen vuoksi asian käsittely oli viivästynyt. Oikaisuvaatimuksen käsittely oli kestänyt lähes kahdeksan kuukautta.

Tapahtuma-aikaan voimassa olleen sosiaalihuoltolain45 §:n mukaan päätökseen, jonka viranhaltija on tehnyt, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus asetuksessa tarkemmin säädetyllä tavalla saada päätös toimielimen käsiteltäväksi, jos hän 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Sosiaalihuoltoasetuksen 16 §:n 1 momentin mukaan sosiaalihuoltolain 45 §:n 2 momentissa tarkoitettu asia pannaan vireille siten kuin hallintolaissa  on säädetty. Sosiaalilautakunnan on käsiteltävä 1 momentissa tarkoitettu asia kiireellisenä. Hallintolain 49 e §:n  mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta virkatehtävien hoitamisessa.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan oikaisuvaatimuksen lähes kahdeksan kuukauden käsittelyaika ei täyttänyt edellä mainittujen säännösten vaatimusta hyvän hallinnon mukaisesta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan sosiaali- ja terveystoimen huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa ja oikaisuvaatimusten viivytyksettömään käsittelyyn.