Hyppää sisältöön

Nimityspäätös on perusteltava

Diaarinumero: OKV/1278/1/2011
Antopäivä: 16.6.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli hakenut merenkuluntarkastajan virkaa, mutta ei ollut tullut valituksi. Hän kanteli siitä, että asian nimitysmuistio oli epäselvä, eikä sen perusteella voinut tehdä johtopäätöksiä nimitysperusteista.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi totesi antamassaan  selvityksessä, että hakijoiden oikeusturvan kannalta  nimitysmuistion olisi tullut olla kattavampi sisältäen ansiovertailua ja johtopäätöksen perusteluineen. Perusteluista olisi erityisesti tullut  käydä ilmi valitun hakijan ansioituneisuus verrattuna viran toiseksi kärkihakijaksi katsottuun kantelijaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että virantäyttöä koskevassa muistiossa ei ollut esitetty hakijoiden ansioiden vertailua perustuslaissa ja valtiovarainministeriön ohjeessa edellytetyllä tavalla. Nimityspäätös ei myöskään täyttänyt hallintolain mukaista perusteluvaatimusta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti nimityksen ratkaisseiden virkamiesten huomiota siihen, että hakijoiden ansioita on nimitysmuistiossa huolellisesti verrattava ja että päätös on hallintolain mukaisesti perusteltava.