Hyppää sisältöön

Neuvonta

Diaarinumero: OKV/766/1/2013
Antopäivä: 6.10.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys käsitys

Kantelijayhtiö arvosteli kantelussaan työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamiesten menettelyä asiansa käsittelyssä. Asiassa oli kysymys siitä, olivatko kyseiset virkamiehet neuvoneet ja ohjanneet yhtiötä lainmukaisesti ja asianmukaisesti yhtiön mahdollisuudesta tuottaa kotoutumisen edistämisestä annetun lain (kotoutumislaki) 27 §:ssä tarkoitettuja palveluja ilman huoltajaa maassa oleville lapsille ja nuorille, joille on myönnetty oleskelupa heidän haettua Suomessa alaikäisenä kansanvälistä suojelua tai jotka on otettu Suomeen ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaiskiintiössä.

Yhtiön toimintaa kotoutumislain 27 §:ssä tarkoitettujen perheryhmäkotipalvelujen tuottajana oli käsitelty useissa yhtiön ja viranomaisten välisissä neuvotteluissa ja yhteydenotoissa ja saadun selvityksen mukaan ELY-keskuksen kanta yhtiön mahdollisuuteen tuottaa perheryhmäkotipalveluja näytti muuttuneen asian käsittelyn edetessä. Oikeuskansleri totesi, että kotoutumislain säännökset olivat lain 27 §:ssä tarkoitettujen palvelujen tuottamisesta joiltakin osin tulkinnanvaraiset ja epäselvät sekä ristiriidassa lakia koskevan hallituksen esityksen kanssa, mikä oli aiheuttanut epäselvyyttä lain sisällöstä ja vaikeuttanut neuvonnan antamista asiassa. Oikeuskansleri totesi, että hallinnon toiminnan on oltava luotettavaa ja uskottavaa. Viranomaisen antamien neuvojen ja ohjeiden on oltava selkeitä ja täsmällisiä, jotta hallinnon asiakas voi niiden perusteella suunnitella toimintaansa, toteuttaa oikeuksiaan sekä välttää oikeudenmenetykset. Säännösten epäselvyys tai tulkinnanvaraisuus ei saa koitua hallinnon asiakkaan vahingoksi. Oikeuskansleri totesi, että ELY-keskuksen yhtiölle antama neuvonta ei ole ollut selkeää ja täsmällistä eikä se siten ole täyttänyt hallintolain 8 §:n neuvonnalle asettamia vaatimuksia.

Oikeuskansleri saattoi työ- ja elinkeinoministeriön tietoon päätöksessään yhtiön asian hoitamisesta esittämänsä havainnot ja näkemykset sen harkitsemista varten, tulisiko kotoutumislain säännöksiä lain 27 §:ssä tarkoitettujen lasten ja nuorten hoivaa, huolenpitoa ja kasvatusta koskevien palvelujen tuottamisesta erityisesti yksityisten tuottamien palvelujen osalta tarkentaa ja ovatko asiaa koskevat ohjeet riittävät. Oikeuskansleri pyysi ministeriötä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään asiassa viimeistään 30.1.2015.

Lisäksi oikeuskansleri saattoi työ- ja elinkeinoministeriössä päätöksentekohetkellä toimineen ELY-keskuksen virkamiehen tietoon muun muassa esittämänsä kannanotot hallintolain 8 §:n 1 momentissa säädetyn neuvonnan antamisesta, vaikka kyseisessä tapauksessa neuvonnan ja ohjauksen antamiseen oli vaikuttanut lainsäädännön tulkinnanvaraisuus ja epäselvyys.