Hyppää sisältöön

Muutoksenhakuohjaus terveydenhuollon asiakasmaksulaskuissa

Diaarinumero: OKV/1044/1/2018
Antopäivä: 25.8.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Sairaanhoitopiirin kantelijalle osoittamista asiakasmaksua koskevista laskuista ei ilmennyt, että maksuihin oli mahdollista hakea muutosta eikä niissä ollut myöskään ohjeita muutoksen hakemisesta. Laskuissa oli maksuja koskevia  huomautuksia varten puhelinnumero, johon soittamalla sai ohjausta muutoksenhausta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan sairaanhoitopiirin menettely ei ollut omiaan edistämään perusoikeutena turvatun muutoksenhakuoikeuden käyttämistä.

Sairaanhoitopiiri oli sittemmin ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi niin, että laskuista  selkeämmin ilmeni muutoksenhakuoikeus. Apulaisoikeuskansleri piti toimenpidettä oikeansuuntaisena, mutta katsoi, että olisi  hyvän hallinnon mukaisesti asiakaslähtöisempää ja muutoksenhakua koskevan perusoikeuden turvaavaa, mikäli muutoksenhakuohjauksen saisi laskun yhteydessä esimerkiksi sen liitteenä.

Sairaanhoitopiiri oli vastannut kirjeellä kantelijan hakemukseen, joka koski hänelle määrättyjen asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä, ja ohjannut kirjeessään kantelijaa valituskelpoisen päätöksen saamiseksi asiassa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan perusoikeuksia turvaavampaa olisi ollut, että sairaanhoitopiiri olisi ratkaissut kyseisen toimivaltaansa kuuluvan asian ja antanut siinä päätöksensä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain säännös muutoksenhausta asiakasmaksuihin oli epäselvä siltä osin, kun kysymys on muutoksenhausta tasasuuruisiin maksuihin, joista ei maksua määrättäessä tehdä erillistä päätöstä. Säännöksen epäselvyydestä oli jo aikaisemmin toimittaneet kannanottonsa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä apulaisoikeuskanslerin sijainen että eduskunnan oikeusasiamies. Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksensä ministeriön tietoon ja pyysi ministeriötä ilmoittamaan oikeuskanslerinvirastoon, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai ryhtymässä asiakasmaksulain muutoksenhakua koskevaan säännökseen sisältyvän epäselvyyden poistamiseksi. Apulaisoikeuskansleri saattoi myös sairaanhoitopiirin tietoon edellä selostetut näkemyksensä muutoksenhakuohjauksesta ja hallintopäätöksen tekemisestä.