Hyppää sisältöön

Muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten täydentäminen

Diaarinumero: OKV/1731/21/2023
Antopäivä: 11.10.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausuntonsa korkeimman oikeuden esityksestä ryhtyä lainsäädäntötoimeen oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten täydentämiseksi. Korkein oikeus ehdotti säädettäväksi niin sanotusta hyppyvalitusluvasta korkeimmassa oikeudessa sekä ennakkopäätöskysymyksen siirtämisestä korkeimmalle oikeudelle.

Oikeuskansleri piti korkeimman oikeuden esityksen tavoitteita perusteltuina ja kannatettavina. Ehdotuksilla parannettaisiin korkeimman oikeuden edellytyksiä hoitaa perustuslaissa tarkoitettua tehtäväänsä tuomioistuinten lainkäyttöä ohjaavana ylimpänä tuomioistuimena ja siten lisättäisiin lainkäytön yhtenäisyyttä ja oikeusvarmuutta. Ehdotetut menettelyt osaltaan myös toteuttaisivat perustuslain säännöksistä lainsäätäjälle johdettavissa olevaa velvoitetta huolehtia lainsäädännön ajantasaisuudesta ja toimivuudesta.

Oikeuskansleri toi lisäksi muun ohella esille, että vaikka korkeimman oikeuden oman arvion mukaan ehdotetut säännökset tulisivat sovellettaviksi vain muutamissa asioissa vuosittain, voitiin ehdotettujen säännösten arvioida edistävän yksittäistapauksissa asianosaisten oikeuksiin pääsyä sekä joissain tapauksissa lyhentävän kokonaiskäsittelyaikoja ja vähentävän asianosaisille aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja.