Hyppää sisältöön

Muistutukseen ei vastattu kohtuullisessa ajassa

Diaarinumero: OKV/155/1/2013
Antopäivä: 24.9.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelijan sosiaalipalvelujen johtajalle lastensuojeluviranomaisten toiminnasta tekemään muistutukseen oli vastattu kahden vuoden kuluttua ja sen jälkeen kun muistutuksen käsittelyä oli oikeuskanslerinvirastosta tiedusteltu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että laillisuusvalvojien käytännössä kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamiseen on pidetty noin kuukautta tai 1-2 kuukautta, jos asia on ollut erittäin ongelmallinen ja vaatinut selvitystyötä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) antaman Muistutusmenettelyn käyttö sosiaalipalveluissa -ohjauskirjeen mukaan kohtuullinen aika muistutukseen vastaamiseen on 1-4 viikkoa. Kantelijan muistutuksen käsittelyaikaa ei päätöksen mukaan voida pitää kohtuullisena. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi vs. sosiaalipalvelujen johtajan menetelleen lainvastaisesti siinä, että hän ei ollut vastannut kantelijan muistutukseen kohtuullisessa ajassa. 

Valviran ohjauskirjeen mukaan sosiaalihuollon toimintayksikössä pitää sopia menettelytavoista muistutusten asianmukaiseksi käsittelemiseksi. Toimintayksikön toiminnasta vastaava johtaja vastaa siitä, että muistutukset käsitellään huolellisesti, objektiivisesti ja asianmukaisesti.

Kantelijan asiassa viivästyminen oli selvitysten mukaan johtunut siitä, että muistutukseen oli jäänyt epähuomiossa ja henkilövaihdosten vuoksi vastaamatta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan muistutusten käsittely sosiaalihuollon toimintayksikössä tulee organisoida siten, että vastaavanlaisia laiminlyöntejä ei pääse tapahtumaan ja että muistutuksiin vastataan asianmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä menettelyn lainvastaisuudesta vs. sosiaalipalvelujen johtajan tietoon ja kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota asiakkaan muistutuksen asianmukaiseen ja viivytyksettömään käsittelyyn.