Hyppää sisältöön

Ministeriön menettely lainvalmistelussa ja säädöksen oikaisussa sekä Liikenne- ja viestintäviraston menettely tiedottaessaan katsastusajankohdista

Diaarinumero: OKV/816/10/2020
Antopäivä: 1.6.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti liikenne- ja viestintäministeriön huomiota lainvalmistelussa vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen sekä velvollisuuteen viedä valtioneuvoston asetusten sisällölliset muutokset valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi. Lisäksi hän kiinnitti liikenne- ja viestintävirasto Traficomin huomiota huolellisuuteen, kun virasto tiedottaa lainsoveltamisesta ja toimivaltaansa kuuluvista asioista.

Ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta eli katsastuksesta annetun asetuksen sisältö oli ollut erilainen kuin asetusta koskeneen muistion mukaan oli tarkoitettu. Asetuksen sanamuoto ja asetusta koskevan muistion perustelut eivät vastanneet toisiaan. Tätä ei ollut huomattu asetusta annettaessa. Liikenne- ja viestintäministeriö oikaisi asetuksessa olleen puutteellisen siirtymäsäännöksen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kyseessä ollut ilmeinen kirjoitusvirhe tai kirjoitusvirheeseen verrattava selvä virhe, vaan oikaistu siirtymäsäännös oli ollut asiasisällöltään erilainen kuin alkuperäinen. Asetuksen siirtymäsäännöstä ei olisi saanut oikaista, vaan siirtymäsäännöksen muuttaminen olisi edellyttänyt asetuksen muuttamista. Korjaamalla itse virheen oikaisemalla ministeriö oli puuttunut valtioneuvoston toimivaltaan päättää lainsäädännön sisällöstä ja ylittänyt toimivaltansa. Kantelun vireille tulon jälkeen ajoneuvolakia oli muutettu sisällyttämällä muun muassa siirtymäsäännös siihen.

Asetuksessa ollut virhe aiheutti sen, että Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla ohjeistettiin katsastusajankohdat virheellisesti. Asetuksen virheellinen soveltaminen johti siihen, että Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin oli virheellisesti merkitty kolmen vuoden mukainen katsastuksen määräaika myös sellaisille ajoneuvoille, joita se ei koskenut. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Traficomilla ei ollut oikeudellista perustetta menettelyynsä ja virasto ei toiminut riittävän huolellisesti, kun sen verkkosivuilla oli virheellistä tietoa katsastusajankohdan määräytymisestä.