Hyppää sisältöön

Ministeriön menettely hallituksen esityksen valmistelussa

Diaarinumero: OKV/7/50/2014
Antopäivä: 27.8.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Valtiovarainministeriössä valmisteltu hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2014 vp) sisälsi säännösehdotuksia, jotka vakiintuneen käytännön mukaan ovat perustuslain kannalta merkityksellisiä. Esityksen perusteluissa todettiin säännösten vastaavan luonteeltaan ja laajuudeltaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, eikä säännösten perustuslainmukaisuutta perusteltu muulla tavoin. Oikeuskanslerin pyynnöstä asian esittelijä täydensi perusteluja suullisesti valtioneuvoston yleisistunnossa.

Oikeuskansleri katsoi, että hallituksen esitykseen kirjatut perustelut eivät olleet eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännön ja lainvalmisteluohjeiden mukaiset. Esityksen eduskuntakäsittelyn aikana lakiehdotusten perustuslainmukaisuudessa ei kuitenkaan havaittu olennaista epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta. Oikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota hallituksen lakiesitysten perustuslainmukaisuuden perustelelemista koskevien vaatimusten noudattamiseen.