Hyppää sisältöön

Ministerin lausuma eduskunnan kyselytunnilla

Diaarinumero: OKV/1662/1/2015 OKV/1666/1/2015 OKV/1670/1/2015 OKV/1671/1/2015 OKV/1675/1/2015 OKV/1678/1/2015 OKV/1735-1741/1/2015 OKV/1748/1/2015
Antopäivä: 3.1.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskanslerinvirastoon saapui suoraan ja eduskunnan oikeusasiamiehen siirtäminä useita kanteluja, joissa arvosteltiin valtiovarainministerin eduskunnan kyselytunnilla esittämää hallintarekisteriasiassa saatua lausuntopalautetta koskenutta lausumaa.

Oikeuskansleri totesi, että nopeatahtisessa eduskuntakeskustelussa lausumien epätarkkuus on sinänsä ymmärrettävää. Toisaalta tässä tapauksessa oli kyse jo aikaisemmin julkista keskustelua herättäneestä ja siten ennakoitavissa olleesta seikasta, viranomaisten suhtautumisesta hallintarekisterisuunnitelmiin.

Edelleen oikeuskansleri totesi, että eduskunnalle annettavat virheelliset lausuntopalautetta koskevat tiedot ovat ongelmallisia paitsi eduskunnan tiedonsaantioikeuden, myös perustuslaissa turvattujen osallistumisoikeuksien kannalta. Toisaalta tämän tapauksen arvioinnissa oli otettava huomioon se, että kysymys ei ollut jo eduskunnan käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä, vaan vasta esitysluonnoksesta, ja että sitä koskeva lausuntopalaute oli yleisesti saatavilla.

Oikeuskanslerilla ei ollut käytettävissään olleiden tietojen perusteella syytä epäillä, että valtiovarainministeri olisi antanut eduskunnan kyselytunnilla hallintarekisteriasiaa koskevia virheellisiä tietoja tarkoituksellisesti. Kun valtiovarainministeri oli eduskunnan ministerin nauttiman luottamuksen arviointimenettelyn yhteydessä toisaalta todennut antamiensa tietojen virheellisyyden ja toisaalta korostanut ministerin huolellisuusvelvollisuutta tietojen antamisessa, asia ei antanut enää aihetta oikeuskanslerin enempiin toimenpiteisiin.