Hyppää sisältöön

Metsähallituksen toiminta kumotun lain nojalla

Diaarinumero: OKV/15/20/2014
Antopäivä: 10.4.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Valtion liikelaitoksista annettu laki (1062/2010) tuli voimaan vuoden 2011 alussa. Lailla kumottiin aikaisempi valtion liikelaitoksista annettu laki (1185/2002). Uuden lain siirtymäsäännöksen mukaan kumottua lakia sovelletaan Metsähallitukseen, kunnes Metsähallituksesta toisin säädetään.

Oikeuskanslerilta pyydettiin kannanottoa siihen, miten kauan Metsähallitus voi toimia kumotun lain nojalla.

Oikeuskansleri katsoi, että Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamisen valmistelu ja valtioneuvostossa tapahtuvan päätöksenteon aikataulu oli kansallisessa lainsäädännössä tarkoituksellisesti jätetty toimivaltaisen ministeriön harkintaan ja vastuulle. Toisaalta uuden valtion liikelaitoksista annetun lain säätämisen taustalla oli kansallisen lainsäädännön saattaminen Euroopan unionin kilpailuoikeuden mukaiseksi. Metsähallitukseen sovellettavan kumotun lain osalta kansallinen lainsäädäntö ei vielä tämän tulkinnan mukaan ollut unionin oikeuden mukainen. Kansallisen lainsäädännön mahdollinen ristiriita Euroopan unionin oikeuden kanssa oli oikeusjärjestyksen kannalta ongelmallinen tilanne. Oikeuskansleri totesi, että lainsäädännön muuttamisen pitkittymisen voidaan yleisellä tasolla arvioida lisäävän riskiä, että Euroopan komissio ryhtyy toimenpiteisiin rikkomusmenettelyn käynnistämiseksi.