Hyppää sisältöön

Menettely poliisin hallinnonrakenteen uudistamisessa

Diaarinumero: OKV/32/1/2013
Antopäivä: 2.3.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli muun ohella poliisin hallinnonrakenteen II vaiheen (ns. Pora II) uudistusta, jota oli vuosina 2008-2010 käsitelty alueellistamisen koordinaatioryhmässä. Kantelija esitti käsityksenään, että alueellistamisen koordinaatioryhmä olisi päättänyt asian käsittelyn ilman lopullista puoltoaan ja siirtänyt asian hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän (Halke) käsittelyyn.

Asiassa ilmeni, että alueellistamisen koordinaatioryhmä oli kokouksessaan maaliskuussa 2009 puoltanut sisäasiainministeriön esitystä, että Poliisihallituksen alueellistaminen toteutettaisiin mallilla, jossa sen osatoimintoja alueellistettaisiin Mikkeliin, Ouluun ja Turkuun ja päätoimipaikka sijoitettaisiin Helsinkiin. Kokouksessaan helmikuussa 2010 koordinaatioryhmä päätti kuitenkin olla puoltamatta sisäasiainministeriön ehdotusta siltä osin kuin kyse oli henkilöstömäärien sijoittumisesta Poliisihallituksessa. Kokouksen pöytäkirjaan kirjattiin muun ohella seuraava päätös: "Koordinaatioryhmä siirsi asian hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelyyn.".

Koordinaatioryhmän ja sisäasiainministeriön selvityksistä ilmeni, että koordinaatioryhmä ei ollut siirtänyt asiaa Halken käsittelyyn, eikä sillä edes ollut tällaista roolia. Koordinaatioryhmä myönsi itsekin, että toimivaltaiset ministeriöt vievät asiat Halken käsittelyyn, eikä koordinaatioryhmällä ollut toimivaltaa ministeriötä siihen velvoittaa. Koordinaatioryhmän mukaan sisäasiainministeriön harkintaan oli jäänyt, ottiko se ja millä tavoin huomioon koordinaatioryhmän lausunnot asiassa liittyen muun ohella asian Halken käsittelyyn siirtämiseen.

Pöytäkirjaan tehdystä kirjauksesta sai sen käsityksen, että koordinaatioryhmä olisi nimenomaisesti itse siirtänyt asian Halken käsiteltäväksi. Oikeuskansleri totesi, että pöytäkirjaan tehty kirjaus ei näin ollen ollut tosiasioita vastaava, joten se oli hyvän hallinnon näkökulmasta kritiikille altis. Oikeuskansleri saattoi esittämänsä käsityksen alueellistamisen koordinaatioryhmän tietoon.