Hyppää sisältöön

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Diaarinumero: OKV/1810/1/2013
Antopäivä: 21.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eli otto-oikeuden käyttämisestä on säädetty kuntalain 51 §:ssä. Lain 51 §:n 4 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntalain 93 §:n perusteella otto-oikeutta on käytettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kantelussa oli ollut kysymys siitä, oliko asian ottamisessa kunnanhallituksen käsiteltäväksi menetelty lainmukaisella tavalla. Otto-oikeuden käyttämisestä oli ilmoitettu sähköpostiviestillä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kuntalaissa ei ole säädetty menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Lain 50 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan aiheesta on annettava tarpeelliset määräykset kunnan hallintosäännössä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisussa viitattiin korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 2.8.2001 T 1743, jossa oli ollut kysymys kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämisestä määräajassa. Kunnanhallitus ei ollut pystynyt esittämään toimituskirjaa tai muuta ratkaisua osoittavaa asiakirjaa eikä muutakaan riittävää selvitystä kunnanjohtajan kuntalain 51 §:n nojalla tekemästä päätöksestä ottaa lautakunnan päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi määräajassa. Päätöksen oli katsottu syntyneen virheellisessä järjestyksessä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisussa viitattiin myös hallinto-oikeuden 23.9.2014 antamaan lainvoimaa vailla olevaan päätökseen, jossa kaupunginhallituksen puheenjohtajan kaupunginjohtajalle lähettämä sähköpostiviesti arvioitiin riittäväksi ilmoitukseksi otto-oikeuden käyttämisestä. Hallinto-oikeus oli vielä todennut, että otto-oikeuden käyttäminen ei ollut edellyttänyt kaupunginhallituksen nimenomaista päätöstä asiassa. Hallinto-oikeuden päätöksestä oli valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asia oli vireillä apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisua annettaessa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että päätös otto-oikeuden käyttämisestä tuli dokumentoida asiakirjoihin tavalla, joka muun muassa mahdollistaa sen seuraamisen, että otto-oikeutta oli käytetty laissa säädetyssä määräajassa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan pelkkä otto-oikeuden käyttäjän lähettämä sähköpostiviesti ei ollut ollut tässä suhteessa riittävä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi esittämänsä otto-oikeuden käyttämisen dokumentointia koskevat näkemykset kunnanhallituksen tietoon.