Hyppää sisältöön

Matkapuhelimien käytön rajoittaminen koulupäivän aikana

Diaarinumero: OKV/896/1/2013 OKV/1425/1/2014
Antopäivä: 5.11.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kaupungin peruskoulussa oli järjestyssääntöjen perusteella määrätty oppilaita pitämään matkapuhelimistaan virta suljettuna koulupäivän aikana. Tähän oli päädytty koulussa matkapuhelimilla tapahtuneen kiusaamisen ja niiden käytöstä aiheutuneiden yleisten häiriöiden perusteella sekä siksi, että koulun käsityksen mukaan matkapuhelinten käytöstä aiheutui oppilaille säteilyriski.

Asiasta tehtyyn kanteluun antamassaan päätöksessä oikeuskansleri totesi, että kyseinen tilanne koski aikaa ennen perusopetuslakiin tehtyjä, pääasiallisesti 1.1.2014 voimaan tulleita ja turvallista opiskeluympäristöä sekä kurinpitoa koskevia muutoksia. Asian arviointi oli siten perustettava ennen näitä muutoksia voimassa olleeseen perusopetuslakiin.

Perustuslain 16 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Jotta oikeus opetukseen toteutuisi asianmukaisesti, opetukseen osallistuvilla tulee olla työrauha. Koulun perusopetuslain 29 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla järjestyssäännöillä pyritään turvaamaan työrauhaa ja perustuslain 7 §:ssä taattua oikeutta henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Oikeuskansleri totesi, että koulun toimivalta oppilaiden matkapuhelimien käytön rajoittamiseen perustui koulun ja opetuksen järjestäjänä toimivan kaupungin velvollisuuteen taata turvallinen ja häiriötön oppimisympäristö. Koulun matkapuhelimien käytön rajoittamista koskeva määräys, joka perustui koulun käsitykseen matkapuhelinten säteilyriskeistä, ei liittynyt oppimisympäristön turvallisuuteen tai häiriöttömyyteen. Koululla ei siten ollut lakiin perustuvaa toimivaltaa rajoittaa oppilaidensa matkapuhelinten käyttöä tällä perusteella.

Oikeuskansleri kiinnitti kyseisen koulun koulunjohtajan ja kaupungin sivistyslautakunnan huomiota koulun toimivallasta lausumaansa.