Hyppää sisältöön

MARAK-menetelmän sääntelyn tarvetta ja ohjauksen riittävyyttä olisi tarpeellista arvioida

Diaarinumero: OKV/175/1/2017
Antopäivä: 7.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti MARAK-työryhmän (moniammatillinen riskinarvioinnin kokous) huomiota hallintolain esteellisyyssäännösten soveltamiseen. MARAK-menetelmän käyttöönottoa koordinoivan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoon hän saattoi näkemyksensä, että menetelmän sääntelyn tarvetta ja ohjauksen riittävyyttä olisi tarpeellista arvioida. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuntayhtymän huomiota julkisuuslain ja hallintolain säännösten soveltamiseen asiakirjapyyntöjen käsittelemisessä sekä perustuslain, hallintolain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännöksiin asian käsittelyn asianmukaisuudesta.

Kantelija arvosteli perheensä asian käsittelyä MARAK-työryhmässä. MARAK on menetelmä, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Toiminta on lähinnä epävirallista moniammatillista toimintaa, jossa eri tahot vaihtavat niillä olevaa tietoa ja suunnittelevat toimia, joilla väkivaltaa kokeneen tai sen uhan alla olevan henkilön turvallisuutta pyritään parantamaan.

Kantelijan perheen asian käsittelyyn oli tukihenkilön roolissa osallistunut työryhmän jäsen, jonka työryhmä oli katsonut esteelliseksi toimimaan kyseisessä asiassa jäsenenä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan siihen, voiko esteelliseksi todettu henkilö olla mukana tilanteessa epävirallisestikaan esimerkiksi tukihenkilönä, tulisi suhtautua varauksellisesti. Tilanteessa voi olla vaikeaa erottaa työryhmän jäsenen ja tukihenkilön rooli toisistaan ja ennen kaikkea osallistuminen voi aiheuttaa epäilyn käsittelyn puolueettomuudesta. Työryhmän käsiteltävänä olevat asiat ovat arkaluonteisia ja esteellisen henkilön osallistuminen tilanteeseen esitetyllä tavalla voi heikentää luottamusta työryhmän ja sitä kautta työryhmässä toimivien viranomaisten ja virkamiesten toimintaan. Apulaisoikeuskanslerin mukaan esteellisen henkilön ei olisi tullut osallistua asian käsittelyyn edes tukihenkilönä.

Kantelussa oli kysymys myös yleisesti MARAK-menetelmän lainmukaisuudesta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hänellä ei käytettävissään olleiden tietojen perusteella ollut syytä arvostella menetelmää. Hänen mukaansa menetelmän sääntelemättömyys saattaa kuitenkin aiheuttaa epäluuloa menetelmää kohtaan ja hämärtää rajaa viranomaistoiminnan ja siihen kuuluvan julkisen vallan käytön sekä epävirallisen toiminnan välillä. Sääntelemättömyys saattaa myös aiheuttaa epäselvyyttä siitä, mitä säädöksiä toiminnassa sovelletaan. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin mukaan vaikutti siltä, että MARAK-toimintaan osallistuvilla tahoilla saattoi olla epäselvyyttä toiminnassa syntyvien asiakirjojen hallinnoinnista ja asiakirjoja koskevien pyyntöjen käsittelystä. Apulaisoikeuskanslerin mielestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi arvioida, pitäisikö menetelmän olla säänneltyä ja onko toiminnan ohjaus sekä ohjaus asiakirjojen hallinnoinnista riittävää.

Kantelija arvosteli myös kaupungin toimintaa. Kantelija ei ollut saanut kaupungille tekemiinsä asiakirjapyyntöihin julkisuuslain mukaista ohjausta siitä, että hän voi saada asiassa muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Asiakirjapyyntöä ei myöskään ollut julkisuuslain ja hallintolain mukaisesti siirretty toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, ja sen käsittely oli viivästynyt. Lisäksi kantelijan kaupungille tekemään kanteluun annetun vastauksen toimittaminen kantelijalle oli kestänyt reilusti yli vuoden. Menettely vastauksen tiedoksi toimittamisessa ei ollut ollut huolellista eikä asianmukaista.