Hyppää sisältöön

Maksuton kouluruokailu poikkeusoloissa etäopetuksessa oleville

Diaarinumero: OKV/518/1/2020
Antopäivä: 31.3.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kantelija oli huolissaan toisella vuosiluokalla olevan lapsensa kouluruokailun järjestämisestä poikkeusoloissa. Kantelija vaati kirjoituksessaan, että huoltajille tulisi etäopetuksen ajalta korvata takautuvasti maksutonta kouluruokailua vastaava määrä.

Oikeuskansleri tuo ratkaisussaan esille poikkeusolojen johdosta ja valmiuslain perusteella säädetyt ajantasaiset (1.4.2020) säännökset. Oikeuskansleri totesi seuraavansa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista poikkeusoloissa paitsi kanteluiden perusteella myös omatoimisesti ja ennakollisesti.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Opetuksen järjestäjän on noudatettava kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja toimivaltaisten viranomaisten määräyksiä. Opetuksen järjestäjän tulisi järjestää ateriointi kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti ja esimerkiksi yhteistyössä oppilashuollon kanssa etsiä sellaiset oppilaat, joille päivittäinen kouluateria on erittäin tärkeä.

Oikeuskanslerinvirastosta oltiin yhteydessä kantelussa tarkoitettuun kouluun. Koulun mukaan sekä lähi- että etäopetuksessa olevat oppilaat saavat ruokailla koululla. Ruokailu on järjestetty siten, että korona-pandemiarajoitukset on otettu huomioon. Oppilaat muun muassa ruokailevat pienryhmissä porrastetusti. Lisäksi on tehty erillisiä tilajärjestelyjä. Näiden järjestelyjen vuoksi etäopetuksessa olevien oppilaiden tulisi ilmoittaa osallistumisensa ruokailuun joko rehtorille tai apulaisrehtorille. Näin käytännön järjestelyissä voidaan ottaa huomioida rajaustoimien tehokkuus ihmisten suojelemiseksi.

Oikeuskanslerilla ei ollut aihetta epäillä, että lapsen tapauksessa olisi rikottu perustuslaissa säädettyä perusoikeutta maksuttomaan perusopetukseen. Nopeassa poikkeusolojen toteamisessa ja siitä seuranneiden järjestelyiden toteuttamisessa on voinut olla tilanteita, joissa on toimittu kulloinkin voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan.

Oikeuskansleri korosti, että myös 1–3 vuosiluokkien oppilaita suositellaan osallistumaan opetukseen etänä, mikäli se on perheelle mahdollista. Lapsen suojaaminen virustartunnalta tehdään opetuksen järjestäjän ja huoltajien yhteistyönä niin, että huoltajat huolehtivat esimerkiksi lähikontaktien vähentämisestä ja siitä, että hengitystieinfektion oireita omaavaa lasta ei tuoda kouluun eikä ruokailemaan ja opetuksen järjestäjä puolestaan muun muassa huolehtii turvallisista opetuksen ja ruokailun järjestelyistä.