Hyppää sisältöön

Maistraatin olisi tullut antaa tiedot tiedustelijalle edunvalvonta-asiassa

Diaarinumero: OKV/893/1/2018
Antopäivä: 12.5.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti maistraatin huomiota velvollisuuteen antaa tietoja holhousasioiden rekisteristä siten kuin holhoustoimesta annetussa laissa säädetään. Lisäksi hän kiinnitti maistraatin huomiota velvollisuuteen huolehtia tähän liittyen henkilöstön riittävästä koulutuksesta ja perehdytyksestä hallintolain edellyttämin tavoin.

Kantelijan puoliso oli pyytänyt maistraatista tietoja itse vireille panemansa edunvalvonta-asian käsittelystä. Maistraatista kerrottiin, että tällä ei ole oikeutta saada pyytämiään tietoja. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kysyjälle olisi tullut holhoustoimilaissa säädetyin tavoin antaa tieto siitä, onko edunvalvoja määrätty sekä tieto vireillä olevan asian käsittelyvaiheesta yleisesti.