Hyppää sisältöön

Maistraatin noudatettava hallintolakia kanteluiden käsittelemisessä

Diaarinumero: OKV/115/1/2011
Antopäivä: 27.11.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys

Kantelija oli lähettänyt maistraatille kaksi kantelua, joihin hän ei kantelun mukaan ollut saanut vastausta. Maistraatin antaman selvityksen mukaan toiseen kantelun oli annettu kirjallinen vastaus. Sen sijaan toista kantelua, jonka kantelija oli lähettänyt virkamiehen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, ei ollut diarioitu eikä siihen ollut annettu vastausta. Maistraatti katsoi selvityksessään, että vastauksen antaminen kanteluun ei ollut tarpeellista, sillä asiaa oli jo käyty läpi kantelijan kanssa puhelimitse. Lisäksi maistraatti totesi selvityksessään, että mikäli kaikki kantelijan kanteluiksi tulkittavat yhteydenotot olisi kirjattu kanteluiksi, niitä olisi vireillä useita kymmeniä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti maistraatin huomiota siihen, että hallintolaki velvoittaa käsittelemään kantelut ja antamaan niihin perustellun vastauksen. Se, että kantelusta on keskusteltu kantelijan kanssa tai se, että kanteluja on vireillä useita, ei tätä velvollisuutta poista.