Hyppää sisältöön

Maahanmuuttoviraston turvapaikanhakijoille myöntämien työnteko-oikeustodistusten käsittelyajat

Diaarinumero: OKV/2005/10/2022
Antopäivä: 15.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota perustuslaissa ja hallintolaissa säädettyyn jokaisen oikeuteen saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Turvapaikanhakijoille myönnettävien työnteko-oikeustodistusten käsittelyajat Maahanmuuttovirastossa olivat vaihdelleet kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Todistusten käsittelylle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan neuvontaan olennaisesti liittyvät työnteko-oikeustodistukset ovat kuitenkin luonteeltaan kiireellisiä asioita, eikä kahden viikon ylittävää käsittelyaikaa voida pitää kohtuullisena turvapaikanhakijan tai mahdollisen työnantajan kannalta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että tilanteissa, joissa todistusten käsittelyaika oli ylittänyt kaksi viikkoa, Maahanmuuttovirasto ei ollut käsitellyt todistuspyyntöjä ilman aiheetonta viivytystä perustuslaissa ja hallintolaissa edellytetyin tavoin. 

Vakiintuneen laillisuusvalvontakäytännön mukaan viranomainen ei voi pätevästi vedota ruuhkautuneeseen työtilanteeseen asian käsittelyn viipyessä, vaan sen on pyrittävä huolehtimaan siitä, että sillä on tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen osoitetut resurssit ja toimivat työtavat kulloisessakin tilanteessa. Näin ollen esimerkiksi henkilöstön lomakausi ei ole hyväksyttävä syy asioiden käsittelyn pitkittymiseen. Apulaisoikeuskansleri otti kuitenkin Maahanmuuttoviraston menettelyn moitittavuutta arvioidessaan huomioon, että viraston ruuhkautunut työtilanne oli erityisesti kesällä 2022 osittain johtunut Ukrainan tilanteeseen liittyneistä syistä, joihin virasto ei ollut kaikilta osin voinut vaikuttaa. Hän piti myös myönteisenä, että Maahanmuuttovirasto oli jo ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla se pyrkii lyhentämään todistusten käsittelyaikoja.