Hyppää sisältöön

Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskeva lainsäädäntö

Diaarinumero: OKV/2017/21/2022
Antopäivä: 26.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Esitysluonnoksessa säädettäisiin oikeudesta vaatia maksutta oikaisua Maahanmuuttoviraston automaattisessa päätöksentekomenettelyssä ratkaisemaan asiaan. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä noudatettaisiin hallintolaissa säädettyä menettelyä.

Oikeuskanslerilla ei sinällään ollut syytä vastustaa oikaisumenettelyn käyttöönottoa Maahanmuuttovirastossa. Oikeuskansleri piti kuitenkin ehdotettuja säännöksiä muotoiluiltaan huomattavan avoimina ja epätarkkoina. Oikeuskanslerin mukaan jatkovalmistelussa tulisi arvioida ehdotettua kattavammin ja perusteellisemmin sitä, mitkä asiat ja asiaryhmät voisivat tulla virastossa automaattisen päätöksenteon piiriin. Hän myös esitti useita täydennys- ja täsmennystarpeita säännösteksteihin ja perusteluihin.

Esitysluonnoksessa oli esitetty Maahanmuuttoviraston resurssien tehokkaaseen kohdentamiseen ja käyttöön liittyviä argumentteja sen puolesta, että oikaisuvaatimusmenettely otettaisiin käyttöön nimenomaan automaattisessa päätöksenteossa mutta ei muutoin. Oikeuskansleri totesi, että valtiosääntöoikeudellisesti sääntelyn ja käytettävissä olevan oikeussuojamenettelyn tulee olla niin lainsoveltajan kuin hallinnon asiakkaan kannata etukäteen riittävän selkeä jo lakitekstin perusteella. Lisäksi lailla ei voida luoda sattumanvaraisia tai käytännössä mielivaltaiseksi muodostuvia erotteluita. 

Oikeuskanslerin mukaan jatkovalmistelussa tulisi pohtia vielä tarkemmin myös automaatiosta riippumatonta, asiaryhmittäistä oikaisuvaatimuksen käyttöönottoa. Jatkovalmistelussa olisi myös tarkasteltava päätöksenteon ja muutoksenhaun kokonaiskestoa ja sujuvuutta. Oikeuskansleri totesi, että oikaisuvaatimusmenettelyn soveltaminen vain automaatiossa ratkaistuihin Maahanmuuttoviraston päätöksiin on sinällään lainsäätäjän harkintavallassa oleva ratkaisu edellyttäen, että automaation ja oikaisuvaatimusmenettelyn kohteeksi tulevat asiaryhmät säännöstasolla tunnistetaan tarkemmin.

Oikeuskansleri toi lisäksi esille tarpeen selkiyttää oikaisu- ja muutoksenhakusäännösten järjestystä, otsikointia ja sijoittelua kokonaisuutena. Myös säätämisjärjestysperusteluja tulisi vielä jatkovalmistelussa olennaiselta osin täydentää.